329. brdska brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

329. brdska brigada (skraćeno: 329. bbr) bila je manevarska jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine u sastavu Trećeg korpusa. U lancu komandovanja bila je u sastavu Operativne grupe Bosna. Naredbom o osnivanju 35. divizije kopnene vojske, Operativna grupa Bosna prerasta u komandu divizije a 329. brdska brigada postaje dio 35. divizije kopnene vojske Trećeg korpusa.

Brigada je na osnovu naređenja Štaba vrhovne komande od 29. septembra 1994. godine osnovana 1. novembra 1994. godine u Kaknju od vojnog osoblja i materijalno tehničkih sredstava rasformiranih brigada iz Kaknja (309. brdske brigade i 311. lahke brigade) te jednog dijela 3. logističke baze pri Generalštabu Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji se nalazio u Kaknju.

Vojno osoblje brigade su sačinjavali vojni obveznici sa područja općine Kakanj. Brigada je u svom sastavu imala oko 2897 vojnika, podoficira i oficira. Na svom ratnom putu kroz 329. brdsku brigadu prošlo je oko 4000 boraca, imala je 64 šehida, 125 ratnih invalida i četiri nosioca ratnog priznanja "Zlatni ljiljan".

Brigada je ratni put provela na Vozučkom ratištu i bila je važan faktor u operacijama oslobađanja Vozuće. Pred kraj rata angažovana je u zoni Petog korpusa na oslobađanju dijelova opština Bosanski Petrovac i Sanski Most.