Idi na sadržaj

Bosanskohercegovački endemi

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Čovječija ribica je endem Dinarida. U Bosni i Hercegovini naseljava pećinske vode hercegovačkog krša, a zabilježena je čak i u nekim bunarima.

Bosanskohercegovački endemi obuhvataju niz biljnih i životnjskih vrsta i podvrsta čiji je areal ograničen na područje Bosne i Hercegovine, a pripadaju balkanskom središtu endemizma. Iako su pretežno vezani za Dinaride, ima ih i u unutrašnjosti, sve do posavskih ravničarskih područja.

Svi endemi u Bosni i Hercegovini mogu se svrstati u kategoriju koja se označava kao stenoendemi, tj. endemi uskog rasprostranjenja. U toj kategoriji mogu se razlikovati oni koji su usko lokalno vezani, među kojima su posebno zanimljivi glacijalni relikti, koji su svoja pribježišta (refugije) pred naletima glacijacija (ledenih doba) našli na području današnje Bosne i Hercegovine.

Endemske biljke[uredi | uredi izvor]

Kriteriji za slijedeći popis su:

Posebnost rasprostranjenja je istaknuta u zadnjoj koloni naredne tabele.

  • Napomena: Glavnina priloženih podataka potiče iz knjige "Endemične biljke", koju je Čedomil Šilić objavio u seriji "Priroda Jugoslavije", u izdanju IP "Svjetlost" Sarajevo.[1]
Naziv Naučna oznaka
(Binarna nomenklatura)
Porodica Hromosomska garnitura Ploidija Rasprostranjenje
Bosanski ljiljan Lilium bosniacum Liliaceae 24 Diploid Bosanskohercegovački endem
Vrtoglav (Katanijina ljilja) Lilium cattaniae Liliaceae 24 Diploid Endem Dinarida; u BiH: Prenj, Čvrsnica, Čabulja, Orjen i dr.
Handei-Macetijeva mišjakinjica Minuartia handeii Caryophyllaceae Diploid Bosanskohercegovački stenoendem
Bosanska mišjakinjica Minuartia bosniaca Caryophyllaceae Diploid Endem Jugoistočnih Dinarida
Rajhenbahova pusina Silene reichenbachii Caryophyllaceae Diploid Endem centralnih Dinarida
Hercegovački zvončić Campanula hercegovina Campanulaceae 34 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida
Dinarski encijan Gentiana dinarica Gentianaceae 36 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida
Hercegovačka lazarkinja Asperula hercegovina Rubiaceae Bosanskohercegovački endem
Peterova preskočica Succisella petteri Dipsacaceae Endem Jugoistočnih Dinarida
Kitaibelov jaglac Primula kitaibeliana Primulaceae Endem Centralnih Dinarida
Gregersenova mlječika Euphorbia gregersenii Euphorbiaceae Bosanskohercegovački stemoendem
Halačija Halacsya sendtneri Boraginaceae 22 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida, pretežno u Bosni[potrebna odrednica]
Knapov karanfil Dianthus knapii Caryophyllaceae 30 Diploid Endem Dinarida, Bosna i Hercegovina i Crna Gora
Retzdorffova pušinica Silene retzdorffiana Caryophyllaceae Endem Dinarida, pretežno Bosna i Hercegovina
Tomazinijeva pucavica,
Dinarska kandilka ili dinarska orlica
Aquilegia dinarica Ranunculaceae 14 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida
Dinarski dimak Crepis dinarica Compositae (Asteraceae) 8 Diplod Endem jugoistočnih Dinarida
Pantočekov dimak Crepis pantocseki Compositae
(Cichoriaceae)
10 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida
Zelenkasta ivančica Leucanthemum chloratum Asteraceae (Compositae) 54 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida, Bosna i Hercegovina i Crna Gora
Bosanski staračac Senecio bosniacus Asteraceae Bosanskohercegovački endem
Prijatna kandilka (prijatna orlica) Aquilegia grata Ranunculaceae 16 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida
(oko kanjona Drine)
Freynov karanfil Dianthus freyni Caryophyllaceae Endem Dinarida, izvorno hercegovačkog krša.
Melendorfova žumenica Alyssum mellendorffianum Brassicaceae 16 Diploid Bosanskohercegovački stenoendem
Fialina režuha Cardamine maritima Brassicaceae Bosanskohercegovački stenoendem
Bosanski dičak
(Bosanska repnica, bosanska barbica)
Barbarea bosniaca Brassicaceae Bosanski endem
Dinarska večernica Hesperis dinarica Brassicaceae 24 Diploid Balkanski endem, sa centrom rasprostranjenja u Bosni i Hercegovini
Derventanski različak Centaurea derventana Asteraceae (Compositae) 24 Diploid Endem Srednjeg Podrinja
Vraničko zvonce (Bijelo zvonce) Edraianthus niveus Campanulaceae 32 Diploid Bosanskogercegovački stenoendem (Vranica i Zec)
Zvonce Sutjeske Edraianthus sutjeskae Campanulaceae 32 Diploid Bosanskohercegovački stenoendem
Bosanska zvončika Symphiandra hofmannii Campanulaceae 34 Dipoid Bosanski endem[potrebna odrednica], pretežno od Bosne do Vrbasa
Bosanska perunika Iris reicenbachii var. bosniaca Iridaceae 24 i 48 Diploid, Tetraploid Endem centralnih i istočnih Dinarida
Prenjska kamenika Saxifraga prenja Saxifragaceae Endem Dinarida
Konjički vričak Acinos orontius Lamiaceae (Labiateae) Bosanskohercegovački endem
Majoranolisni vričak Acinos majoranifolius Lamiaceae Endem Centralnih Dinarida, uglavnom Hercegovina i Crna Gora
Kratkozuba kadulja Salvia brachiodon Lamiaceae 14 Diploid Endem Jugoistočnih Dinarida
Bosanska kadulja Salvia pratense var. varbossania Lamiaceae Stenoendem sarajevskog područja
Horvatov vrīsak Satureja horvatii Lamiaceae 30 Dipolid Bosanskohercegovačko-crnogorski endem
Dlakavočaška urodica Melampyrum trichocalycinum Scrophulariaceae Bosanskohercegovački stenoendem
Bosanski strupnik Scrophularia bosniaca Scrophulariaceae Endem jugoistočnih Dinarida
Žalosna zijevalica Scrophularia tristis Scrophulariaceae Endem Srednjeg Podrinja
Hermanov ušljivac Pedicularis hoermanniana Scrophulariaceae Endem Dinarida, od Slovenije do Zapadne Srbije
Bosanska divizma Verbascum bosnense Scrophulariaceae 14 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida, rasprostranjen pretežno u Bosni[potrebna odrednica]
Vriskova čestoslavica Veronica saturejoides Scrophulariaceae 16 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida, pretežno Bosna i Hercegovina i Crna Gora
Tomazinijeva žučica Chamaedrys ecytisus tommasinii Fabaceae (Papilionaceae) Endem Jugoistočnih Dinarida
Prenjska osivnica Oxytropis prenja Fabaceae Bosanskohercegovački endem
Tomazinijeva žućica Chamaecytisus tommasinii Fabaceae Endem jugoistočnih Dinarida
Dvodijelna graholika Lathyrus binatus Fabaceae Endem Istočne Bosne i Zapadne Srbije, pretežno u Bosni.
Grahorica (Grašica) Vicia montenegrina Fabaceae Endem Zapadnog Balkana, pretežno u Bosni i Hercegovini
Dinarska grahorica Vicia ochroleuca ssp. dinara Fabaceae (Papilionaceae) 12 Diploid Endem Dinarida
Malijev likovac Daphne malyana Thymelaeaceae Endem Jugoistočnih Dinarida, pretežno u Bosni i Hercegovini
Pančićeva omorika Picea omorika Pinaceae 24 Diploid Endem Dinarida, Istočna Bosna i Jugozapadna Srbija

Endemske životinje[uredi | uredi izvor]

Naziv Naučna oznaka
(Binarna nomenklatura)
Porodica Hromosomska garnitura Ploidija Rasprostranjenje
Ribe
Oštrulj Aulopyge hügelii / Aulopyge huegelii Cyprinidae 100 Tetraploid Endem Dinarida (pretežno u BiH)
Mehkousna pastrmka Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus / Salmo obtusirostris Salmonidae 82 Diploid Neretvanski endem (u BiH)
Glavatica Salmo marmoratus Salmonidae 80 Tetraploid Endem Jadranskog sliva (u BiH Neretvanski sliv)
Popovska gaovica Phoxinellus ghethaldii / Delminichthys ghetaldii Cyprinidae 50 Diploid Endem Dinarida, pretežno u BiH
Imotska gaovica Phoxinellus adspersus / Delminichthys adspersus Cyprinidae 50 Diploid Endem Dinarida
Pijurica Phoxinellus alepidotus Cyprinidae 50 Diploid Endem Dinarida, pretežno u BiH
Gatačka gaovica Phoxinellus metohiensis / Telestes metohiensis Cyprinidae 50 Diploid Bosanskohercegovački endem
Trebinjska gaovica Phoxinellus pstrossi / Delminichthys ghetaldii Cyprinidae 50 Diploid Bosanskohercegovački endem
Podbila Chondrostoma phoxinus Cyprinidae 50 Diploid Endem Dinarida (pretežno u BiH)
Knerov klijen Chondrostoma kneri / Chondrostoma knerii Cyprinidae 50 Diploid Endem srednjih Dinarida (pretežno u BiH)
Turski klijen Leuciscus turskyi / Telestes turskyi Cyprinidae 50 Diploid Endem Dinarida (pretežno u BiH)
Sisari
Planinska rovčica Sorex alpines hercynicus Soricidae 58 Bosanskohercegovački endem centralnih i južnih područja
Močvarna rovka Neomis anomalus anomalus Soricidae 52 Bosanskohercegovački endem jugoisdtočnih područja
Dvobojna rovka Crocidura leucodon narante Soricidae 28 Diploid Bosanskohercegovački endem
Hercegovački topir Rhinolophus blasli blasli Chinolophidae 58 Diploid Hercegovački endem
Dvobojni šišmiš Vespertilio murinus murinus Chiroptera 38 Diploid Bosanskohercegovasčki endem južnih područja
Veliki večernjak Nyctalus lasiopterus lasiopterus Vespertilionidae 42 Diploid Endem jugoistočnih Dinarida
Bjelorubi šišmiš Pipistrellus kuhlii kuhlii Vespertilionidae 44 Endem zapadne Hercegovine
Savijev šišmiš Pipistrellus savii savii Vespertilionidae 44 Bosanskohercegovački endem sjeveroistočne Bosne
Bosanski mrki medvjed Ursus arctos bosnicus Ursidae 74 Diploid Bosanskohercegovački endem
Bosanskohercegovački vuk Canis lupus kurjak Canidae 78 Diploid Bosanskohercegovački endem
Balkanska divokoza Rupicapra rupicaria balcanica Bovidae 58 Diploid Bosanskohercegovački endem
Bosanskohercegovačka divlja svinja Sus scrofa reiseri Suidae 38 Diploid Bosanskohercegovački endem
Bosanskohercegovačka srna Capreolus capreolus grandis Cervidae 70 Diploid Bosanskohercegovački endem
Bosanski samsar (Podvrsta: Bosanska kuna bjelica) Martes foina bosniaca Mustelidae 38 Diploid Bosanskohercegovački endem

[2][3][4][5]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Šilić Č. (1990): Endemične biljke, 3. Izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86-01-02557-9.
  2. ^ Sofradžija A., Hadžiselimović R. (1981): Hromosomi slatkovodnih kolousta i riba Jugoslavije. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 34: 117-152.
  3. ^ Sofradžija A. (1999): Lovna divljač. Savez lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, COBISS/BIH-1D 6920454.
  4. ^ Sofradžija A., Muzaferović Š. (2007): Biodiverzitet sisara Bosne i Hercegovine. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 978-9958-9344-4-5.
  5. ^ Sofradžija A. (2009): Slatkovodne ribe Bosne i Hercegovine. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo, ISBN 978-9958-47-110-0.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]