Cistationin-beta-sintaza

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
CBS
PBB Protein CBS image.jpg
Dostupne strukture
PDBPretraga ortologa: PDBe RCSB
Spisak PDB ID kodova

1JBQ, 1M54, 4COO, 4L0D, 4L27, 4L28, 4L3V, 4PCU, 4UUU

Identifikatori
AliasiCBS
Vanjski ID-jeviOMIM: 613381 MGI: 88285 HomoloGene: 37258 GeneCards: CBS
Lokacija gena (čovjek)
Hromosom 21 (čovjek)
Hrom.Hromosom 21 (čovjek)[1]
Hromosom 21 (čovjek)
Genomska lokacija za CBS
Genomska lokacija za CBS
Bend21q22.3Početak43,053,191 bp[1]
Kraj43,076,943 bp[1]
Lokacija gena (miš)
Hromosom 17 (miš)
Hrom.Hromosom 17 (miš)[2]
Hromosom 17 (miš)
Genomska lokacija za CBS
Genomska lokacija za CBS
Bend17 B1|17 16.93 cMPočetak31,827,868 bp[2]
Kraj31,856,212 bp[2]
Ontologija gena
Molekularna funkcija oxygen binding
protein homodimerization activity
cystathionine beta-synthase activity
metal ion binding
nitric oxide binding
catalytic activity
GO:0001948, GO:0016582 protein binding
heme binding
modified amino acid binding
S-adenosyl-L-methionine binding
lyase activity
identical protein binding
enzyme binding
pyridoxal phosphate binding
nitrite reductase (NO-forming) activity
ubiquitin protein ligase binding
carbon monoxide binding
cysteine synthase activity
Ćelijska komponenta citoplazma
citosol
Jedro
Biološki proces transsulfuration
cysteine biosynthetic process via cystathionine
L-serine metabolic process
DNA protection
cellular amino acid biosynthetic process
L-serine catabolic process
cysteine biosynthetic process
homocysteine catabolic process
hydrogen sulfide biosynthetic process
metabolizam
homocysteine metabolic process
L-cysteine catabolic process
cysteine biosynthetic process from serine
Izvori:Amigo / QuickGO
Ortolozi
VrsteČovjekMiš
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq (mRNK)

NM_000071
NM_001178008
NM_001178009
NM_001320298
NM_001321072

NM_001271353
NM_144855
NM_178224

RefSeq (bjelančevina)
NP_000062
NP_001171479
NP_001171480
NP_001307227
NP_001308001

NP_001308002
NP_001340935
NP_001340936
NP_001340937
NP_001340938
NP_001340939
NP_001340941
NP_001340943
NP_001340944
NP_001308002
NP_001340935
NP_001340936
NP_001340937
NP_001340938
NP_001340939
NP_001340941
NP_001340943
NP_001340944

NP_001258282
NP_659104
NP_835742

Lokacija (UCSC)Chr 21: 43.05 – 43.08 MbChr 17: 31.83 – 31.86 Mb
PubMed pretraga[3][4]
Wikipodaci
Pogledaj/uredi – čovjekPogledaj/uredi – miš

Cistationin-β-sintaza, znna I kao CBS (EC 4.2.1.22), jest enzim koji je kod ljudi kodiran genom CBS sa hromosoma 21. Katalizira prvi korak puta transsulfuracije, od homocisteina do cistationina:[5]

L-serin + L-homocistein L-cistationin + H2O

CBS koristi kofaktor piridoksal-fosfat (PLP) i može se alosterno regulisati efektorima kao što je sveprisutni kofaktor S-adenozil-L-metionin (adoMet). Ovaj enzim pripada porodici lijaza, tačnije, hidro-lijaza, koje cijepaju veze ugljik-kisik.

CBS je multidomenski enzim sastavljen od N-terminalnog enzimskog domena i dva CBS-domena. CBS gen je najčešći lokus za mutacije povezane sa homocistinurijom.[6][7]

Struktura[uredi | uredi izvor]

Poravnavanje sekvenci domena CBS.[8]

Ljudski enzim cistationin β-sintaza je tetramer i sastoji se od 551 aminokiselina sa molekulskom težinom podjedinice od 61 kDa. Prikazuje modularnu organizaciju od tri modula sa N-terminalnim hemskim domenom, praćenim jezgrom koje sadrži kofaktor PLP.[9] Kofaktor je duboko u domenu hema i povezan je Schiffovom bazom.[10] A Schiffova baza je funkcionalna grupa koja sadrži C=N vezu sa atomom dušika koji je povezan s aril ili alkil grupom. Domen hema sastoji se od 70 aminokiselina i čini se da hem postoji samo u sisarskim CBS i da ga nema u CBS kvasaca i Protozoa. Na C-terminalu, regulatorni domen CBS-a sadrži tandemsko ponavljanje dva CBS domena β-α-β-β-α, sekundarnog strukturnog motiva koji se nalazi u drugim proteinima.[9] CBS ima C-terminalni inhibitorni domen. C-terminalni domen cistationin β-sintaze reguliše svoju aktivnost putem intrasternih i alosternih efekata i važan je za održavanje tetramernog stanja proteina.[9] Ova inhibicija ublažava se vezivanjem alosternih efektora, adoMet ili delecijom regulatornog domena; međutim, veličina efekata se razlikuje.[9] Mutacije u ovom domenu su u korelacijama sa nasljednim bolestima.[11]

Domen hema sadrži N-terminalnu petlju koja vezuje hem i obezbeđuje aksijalne ligande C52 i H65. Udaljenost hema od mjesta PLP-a sugerira njegovu neulogu u katalizi, međutim deleije hemskog domena uzrokuju gubitak redoks osjetljivosti; stoga se pretpostavlja da je hem redoks senzor.[10] Prisustvo protoporfirina IX u CBS je jedinstveni enzim zavisan od PLP-a i nalazi se samo u CBS-u sisara. D. melanogaster i D. discoides imaju skraćene ekstenzije N-terminala i stoga sprečavaju konzervirane histidinske i cisteinske ostatke hemskog liganda.

Međutim, sekvenca Anopheles gambiae ima duži N-terminalni produžetak od ljudskog enzima i sadrži konzervirane histidinske i cisteinske hemne ostatke liganda poput ljudskog hema. Stoga je moguće da su CBS u plijesni i insektima hemeproteini koji sugeriraju da je hemski domen rana evolucijska inovacija koja je nastala prije razdvajanja životinja i sluzavih plijesni.[9] PLP je unutrašnji aldimin i formira Schiffovu bazu sa K119 u aktivnom mjestu. Između katalitskog i regulatornog domena postoji preosjetljivo mjesto koje uzrokuje proteolitsko cijepanje i proizvodi skraćeni dimerni enzim koji je aktivniji od originalnog enzima. AdoMet ne reguliše i skraćeni enzim i enzim koji se nalazi u kvascu. Enzim kvasca se također aktivira delecijom C-terminala kako bi se proizveo dimerni enzim.[9]

Od kraja 2007., dvije strukture su riješene za ovu klasu enzima, sa PDB pristupnim kodovima 1JBQ i 1M54 .

Enzimska aktivnost[uredi | uredi izvor]

Cistationin beta-sintaza
1jbq.jpg
Ljudski homodimer cistationin beta sintaze
Identifikatori
SimbolCBS
CAS broj9023-99-8
Metabolizam cisteina: cistationin beta-sintaza katalizuje gornju reakciju, a cistationin gama-lijaza katalizuje donju reakciju.

Transsulfuracija, koju katalizira CBS, pretvara homocistein u cistation, koji cistation gama lijaza pretvara u cistein.[12]

CBS zauzima ključnu poziciju u metabolizmu sumpora kod sisara na spoju homocisteina, gdje se donosi odluka da se metionin komnzervira ili pretvori u cistein putem puta transsulfuracije. Štaviše, put transsulfuracije je jedini put koji može ukloniti aminokiseline koji sadrže sumpor u uslovima viška.[9]

Analogno drugim enzimima β-zamjenjivanja, predviđa se da će reakcija koju katalizira CBS uključiti niz adoMet-vezanih intermedijera. Dodavanje serina rezultira reakcijom transchiffizacijom, koja formira vanjski aldimin. Aldimin se podvrgava apstrakciji protona na α-ugljiku , nakon čega slijedi eliminacija da bi se dobio amino-akrilatski intermedijer. Nukleofilni napad tiolata homocisteina na aminoakrilat i reprotonacija na Cα, stvaraju vanjski aldimin cistationina. Konačna reakcija transaldiminacije oslobađa konačni proizvod, cistationin.[9] Konačni proizvod, L-cistationin također može formirati aminoakrilatni intermedijer, što ukazuje da je cijela reakcija CBS-a reverzibilna.[13]

Izmjereni V0 reakcije katalizirane enzimom, općenito, odražava stabilno stanje (gdje je [ES] konstantan), iako je V0 ograničen na rani dio reakcije, a analiza ovih početnih brzina se naziva kinetikom stabilnog stanja. Kinetička analiza kvasca CBS u stabilnom stanju daje paralelne linije. Ovi rezultati slažu se s predloženim ping-pong mehanizmom u kojem je vezivanje serina i oslobađanje vode praćeno vezivanjem homocisteina i oslobađanjem cistationina. Nasuprot tome, stabilno stanje enzimske kintike CBS-a pacova daje linije koje se sijeku, što ukazuje da se β-supstituent serina ne oslobađa iz enzima prije vezivanja homocisteina.[9]

Jedna od alternativnih reakcija koja uključuje CBS je kondenzacija cisteina sa homocisteinom da nastane cistationin i sulfid-vodik (H2S).[13] H< sub>2S u mozgu se proizvodi iz L-cisteina od strane CBS-a. Ovaj alternativni metabolički put takođe zavisi od adoMet.[14]

Aktivnost CBS enzima nije prisutna u svim tkivima i ćelijama. Ne postoji u srcu, plućima, sjemenicima, nadbubrežnim žlijezdama i slezeni kod pacova. Kod ljudi se pokazalo da ga nema u srčanom mišiću i primarnim kulturama ljudskih endotelnih aortnim ćelijama. Nedostatak CBS-a u ovim tkivima implicira da nisu u stanju sintetizirati cistein i da se on mora pribavljati iz vanćelijskih izvora. Također sugerira da ova tkiva mogu imati povećanu osjetljivost na toksičnost homocisteina, jer ne mogu katabolizirati višak homocisteina putem transsulfuracije.[13]

Regulacija[uredi | uredi izvor]

Alostena aktivacija CBS-a pomoću adoMet određuje metaboličku sudbinu homocisteina. CBS kod sisara aktivira AdoMet 2,5-5 put sa konstantom disocijacije od 15 μM.[6] AdoMet je alosterni aktivator koji povećava Vmax CBS reakcije, ali ne utiče na Km za podloge. Drugim riječima, AdoMet stimuliše aktivnost CBS-a povećavajući stopu obrta, a ne vezivanje supstrata za enzim.[9] Ovaj protein može koristiti morfeinski model alosterne regulacije.[15]

Ljudski CBS obavlja ključni korak u biosintetskom putu cisteina, tako što pruža regulatornu kontrolnu tačku za AdoMet. Homocistein, nakon što je metiliran u metionin, može se pretvoriti u AdoMet, koji donira metil grupe raznim supstratima, npr. neurotransmiterima, proteinima i nukleinskim kiselinama. AdoMet funkcioniše kao alosterni aktivator CBS-a i vrši kontrolu nad njegovom biosintezom: niske koncentracije AdoMet-a rezultiraju niskom aktivnošću CBS-a, čime se homocistein usmjerava u transmetilaciju prema formiranju AdoMet-a. Nasuprot tome, visoke koncentracije adoMet-a usmjeravaju homocistein u transsulfuracijski put prema biosintezi cisteina.[16]

Kod sisara, CBS je visoko regulirani enzim, koji sadrži hemski kofaktor koji funkcionira kao redoksni senzor,[11] koji može modulirati njegovu aktivnost, kao odgovor na promjene u redoks potencijalu. Ako oblik CBS-a u stanju mirovanja u ćeliji ima fero (Fe2+) hem, postoji potencijal za aktiviranje enzima u oksidirajućim uvjetima, pretvaranjem u feri (Fe 3+) stanje.[9] Fe2+ oblik enzima se inhibira pri vezivanju CO ili dušik-oksida, dok se aktivnost enzima udvostručuje kada se Fe2+ se oksidira u Fe3+. Redoks stanje hema zavisi od pH vrednosti, pri čemu je oksidacija Fe2+–CBS u Fe3+–CBS favorizovana u uslovima niskog pH.[17]

Budući da CBS kod sisara sadrži hemski kofaktor, dok enzim kvasca i protozoa iz Trypanosoma cruzi nemaju kofaktore hema, spekuliralo se da hem nije potreban za aktivnost CBS.[9]

CBS je regulisan na nivou transkripcije pomoću NF-Y, SP-1 i SP-3. Osim toga, on je povećano transkripcijski reguliran glukokortikoidima i glikogenom, a smanjen je insulinom. Metionin reguliše CBS na posttranskripcijskom nivou.

Ljudske bolesti[uredi | uredi izvor]

Downov sindrom je medicinsko stanje koje karakterizira prekomjerna ekspresija cistationin beta sintaze (CBS) i nizak nivo homocisteina u krvi. Nagađalo se da bi prekomjerna ekspresija cistationin beta sintaza mogla biti glavni krivac za ovu bolest (zajedno sa disfunkcijom GabaA i Dyrk1a). Fenotip Downovog sindroma je suprotan hiperhomocisteinemiji (opisano u nastavku). Farmakološke inhibitore CBS-a patentirala je i obavila testiranja fondacija Jerome Lejeune (novembar 2011.) (u planu su životinje i ljudi).

Hiperhomocisteinemija je medicinsko stanje koje karakteriše abnormalno visok nivo homocisteina u krvi. Mutacije u CBS-u jedini su najčešći uzrok nasljedne hiperhomocisteinemije. Genetički defekti koji utiču na enzimske puteve MTHFR, MTR i MTRR/MS mogu također doprineti visokim nivoima homocisteina. Urođene greške u CBS rezultiraju hiperhomocisteinemijom sa komplikacijama u [[[krvotok|kardiovaskularnom sistemu]], koje dovode do rane i agresivne arterijske bolesti. Hiperhomocisteinemija takođe utiče na tri druga glavna organska sistema uključujući očni, centralni nervni i skeletni.[9] Homocistinurijka zbog nedostatka CBS-a je poseban tip hiperhomocisteinemije. To je rijetka, nasljedna autosomna recesivna bolest, koja se općenito dijagnosticira u djetinjstvu. Identificirana je ukupno 131 različitoj mutaciji koje uzrokuje homocistinuriju. Uobičajena funkcionalna karakteristika mutacija u CBS domenima je da mutacije ukidaju ili snažno smanjuju aktivaciju adoMet.[16] Nije otkriven specifičan lijek za homocistinuriju ; međutim, mnogi ljudi se liječe visokim dozama vitamina B6, koji je kofaktor CBS-a.

Bioinženjerstvo[uredi | uredi izvor]

Cistationin beta-sintaza (CBS) uključena je u razvoj oocita. Međutim, malo se zna o regionalnim i ćelijskim obrascima ekspresije CBS-a u jajnicima i istraživanja su sada fokusirana na određivanje lokacije i ekspresije tokom razvoja folikula u jajnicima.[18]

Odsustvo cistationin beta-sintaze kod miševa izaziva neplodnost zbog gubitka ekspresije proteina u maternici.[19]

Mutacije[uredi | uredi izvor]

Geni koji kontrolišu ekspresiju CBS enzima možda neće raditi sa 100% efikasnošću kod osoba koje imaju jedan od SNP-ova ( jednonukleotidnim polimorfizama, polimorfizam poznatiji kao mutacije) koji utiču na ovaj gen. Poznate varijante uključuju A360A, C699T, I278T, N212N i T42N SNP (između ostalih). Ovi SNP-ovi, koji imaju različite efekte na efikasnost enzima, mogu se otkriti standardnim metodama DNK-testiranja.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000160200 - Ensembl, maj 2017
 2. ^ a b c GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000024039 - Ensembl, maj 2017
 3. ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 4. ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 5. ^ "Entrez Gene: CBS cystathionine-beta-synthase".
 6. ^ a b Janosík M, Kery V, Gaustadnes M, Maclean KN, Kraus JP (September 2001). "Regulation of human cystathionine beta-synthase by S-adenosyl-L-methionine: evidence for two catalytically active conformations involving an autoinhibitory domain in the C-terminal region". Biochemistry. 40 (35): 10625–33. doi:10.1021/bi010711p. PMID 11524006.
 7. ^ EC 4.2.1.23
 8. ^ PDB 1JBQ; Meier M, Janosik M, Kery V, Kraus JP, Burkhard P (August 2001). "Structure of human cystathionine beta-synthase: a unique pyridoxal 5'-phosphate-dependent heme protein". The EMBO Journal. 20 (15): 3910–6. doi:10.1093/emboj/20.15.3910. PMC 149156. PMID 11483494.
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m Banerjee R, Zou CG (January 2005). "Redox regulation and reaction mechanism of human cystathionine-beta-synthase: a PLP-dependent hemesensor protein". Archives of Biochemistry and Biophysics. 433 (1): 144–56. doi:10.1016/j.abb.2004.08.037. PMID 15581573.
 10. ^ a b Yamanishi M, Kabil O, Sen S, Banerjee R (December 2006). "Structural insights into pathogenic mutations in heme-dependent cystathionine-beta-synthase". Journal of Inorganic Biochemistry. 100 (12): 1988–95. doi:10.1016/j.jinorgbio.2006.08.020. PMID 17069888.
 11. ^ a b Kabil O, Zhou Y, Banerjee R (November 2006). "Human cystathionine beta-synthase is a target for sumoylation". Biochemistry. 45 (45): 13528–36. doi:10.1021/bi0615644. PMID 17087506.
 12. ^ Nozaki T, Shigeta Y, Saito-Nakano Y, Imada M, Kruger WD (March 2001). "Characterization of transsulfuration and cysteine biosynthetic pathways in the protozoan hemoflagellate, Trypanosoma cruzi. Isolation and molecular characterization of cystathionine beta-synthase and serine acetyltransferase from Trypanosoma". The Journal of Biological Chemistry. 276 (9): 6516–23. doi:10.1074/jbc.M009774200. PMID 11106665.
 13. ^ a b c Jhee KH, Kruger WD (2005). "The role of cystathionine beta-synthase in homocysteine metabolism". Antioxidants & Redox Signaling. 7 (5–6): 813–22. doi:10.1089/ars.2005.7.813. PMID 15890029.
 14. ^ Eto K, Kimura H (November 2002). "A novel enhancing mechanism for hydrogen sulfide-producing activity of cystathionine beta-synthase". The Journal of Biological Chemistry. 277 (45): 42680–5. doi:10.1074/jbc.M205835200. PMID 12213817.
 15. ^ T. Selwood & E. K. Jaffe (2011). "Dynamic dissociating homo-oligomers and the control of protein function". Arch. Biochem. Biophys. 519 (2): 131–43. doi:10.1016/j.abb.2011.11.020. PMC 3298769. PMID 22182754.
 16. ^ a b Ignoul S, Eggermont J (December 2005). "CBS domains: structure, function, and pathology in human proteins". American Journal of Physiology. Cell Physiology. 289 (6): C1369–78. doi:10.1152/ajpcell.00282.2005. PMID 16275737.
 17. ^ Puranik M, Weeks CL, Lahaye D, Kabil O, Taoka S, Nielsen SB, Groves JT, Banerjee R, Spiro TG (May 2006). "Dynamics of carbon monoxide binding to cystathionine beta-synthase". The Journal of Biological Chemistry. 281 (19): 13433–8. doi:10.1074/jbc.M600246200. PMC 2745537. PMID 16505479.
 18. ^ Liang R, Yu WD, Du JB, Yang LJ, Shang M, Guo JZ (November 2006). "Localization of cystathionine beta synthase in mice ovaries and its expression profile during follicular development". Chinese Medical Journal. 119 (22): 1877–83. doi:10.1097/00029330-200611020-00006. PMID 17134586. S2CID 23891500.
 19. ^ Guzmán MA, Navarro MA, Carnicer R, Sarría AJ, Acín S, Arnal C, Muniesa P, Surra JC, Arbonés-Mainar JM, Maeda N, Osada J (November 2006). "Cystathionine beta-synthase is essential for female reproductive function". Human Molecular Genetics. 15 (21): 3168–76. doi:10.1093/hmg/ddl393. PMID 16984962.

Dopunska literatura[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]