Idi na sadržaj

Histonska acetilacija i deacetilacija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Kristalna struktura jezgarne čestice nukleosoma koja se sastoji od H2A, H2B, H3 i H4 jezgro histona i DNK. Pogled je odozgo kroz superheliksnu osu.

Acetilacija i deacetilacija histona su procesi kojima lizinski ostaci unutar N-terminala repa koji vire iz histonskog jezgra nukleosoma su acetilirani i deacetilirani kao dio regulacija ekspresije gena. Acetilacija i deacetilacija histona su suštinski delovi regulacije gena. Ove reakcije obično kataliziraju enzimi s aktivnošću "histon-acetiltransferaza" (HAT) ili "histon-deacetilaza" (HDAC). Acetilacija je proces u kojem se acetilna funkcionalna grupa prenosi sa jedne molekule (u ovom slučaju, acetil-koenzim A) na drugi. Deacetilacija je jednostavno obrnuta reakcija u kojoj se acetilna grupa uklanja iz molekule.

Acetilirani histoni, oktamerni proteini koji organiziraju hromatin u nukleosomu, osnovnu strukturnu jedinicu hromosoma i na kraju strukture višeg reda, predstavljaju tip epigenetičkog markera unutar hromatina . Acetilacijom se uklanja pozitivni naboj na histonima, čime se smanjuje interakcija N-krajeva histona sa negativno nabijenim fosfatnim grupama DNK. Kao posljedica toga, kondenzovani hromatin se transformiše u opušteniju strukturu koja je povezana sa višim nivoima genske transkripcije. Ova relaksacija se može preokrenuti deacetilacijom koju katalizira aktivnost HDAC-a. Opuštena, transkripcijski aktivna DNK naziva se euhromatin. Više kondenzovana (čvrsto zbijena) DNK naziva se heterohromatin. Kondenzacija se može dovesti do procesa uključujući deacetilaciju i metilaciju.

Mehanizam djelovanja[uredi | uredi izvor]

Histonski repovi i njihova funkcija u formiranju hromatina

Nukleosomi su dijelovi dvolančane DNK (dsDNA) koji su omotani oko proteinskih kompleksa koji se nazivaju histonska jezgra. Ova histonska jezgra se sastoje od po 8 podjedinica, po dvije histona H2A, H2B, H3 i H4. Ovaj proteinski kompleks formira cilindrični oblik koji dsDNK obavija sa otprilike 147 parova baza. Nukleosomi se formiraju kao početni korak za zbijanje DNK koje također doprinosi strukturnoj podršci, kao i funkcionalnoj ulozi.[1] Ovim funkcionalnim ulogama doprinose repovi histonskih podjedinica. Histonski repovi se umeću u manje žljebove DNK i protežu se kroz dvostruki heliks,[2] što ih ostavlja otvorenim za modifikacije uključene u transkripcijsku aktivaciju.[3] Acetilacija je usko povezana s povećanjem aktivacije transkripcije, dok je deacetilacija povezana sa deaktivacijom transkripcije. Ove reakcije se javljaju nakon prijevoda i reverzibilne su.[3]

Mehanizam za acetilaciju i deacetilaciju odvija se na NH3+ grupama lizinskih aminokiselinskih ostataka. Ovi ostaci se nalaze na repovima histona koji čine nukleosomski upakovane dsDNK. Proces je potpomognut faktorima poznatim kao histon-acetilaze (HAT-i). HAT molekule olakšavaju prijenos acetilne grupe sa molekula acetil-koenzima A (Acetil-CoA) u NH3+ grupu na lizinu. Kada treba deacetilirati lizin, faktori poznati kao histon-deacetilaza (HDAC-a) kataliziraju uklanjanje acetilne grupe s molekulom H2O.[3][4]

Acetilacija ima učinak promjene ukupnog naboja histonskog repa iz pozitivnog u neutralan. Formiranje nukleosoma zavisi od pozitivnih naboja histona H4 i negativnog naboja na površini H2A domenskog nabora histona. Acetilacija histonskih repova narušava ovu povezanost, što dovodi do slabijeg vezivanja nukleosomskih komponenti. Na taj način DNK je pristupačnija i dovodi do toga da više transkripcijskih faktora može doći do DNK. Stoga je poznato da acetilacija histona povećava ekspresiju gena aktivacijom transkripcije. Deacetilacija koju vrše molekule HDAC ima suprotan efekat. Deacetilacijom histonskih repova, DNK postaje čvršće omotana oko histonskih jezgara, što otežava faktorima transkripcije da se vežu za DNK. To dovodi do smanjenog nivoa ekspresije gena i poznato je kao utišavanje gena.[5][6][7]

Acetilirani histoni, oktomerna proteinska jezgra nukleosoma, predstavljaju tip epigenetičkog markera unutar hromatina. Studije su pokazale da jedna modifikacija ima tendenciju da utiče na to da li će se izvršiti druga modifikacija. Modifikacije histona ne mogu samo uzrokovati sekundarne strukturne promjene na njihovim specifičnim mjestima, već mogu uzrokovati mnoge strukturne promjene na udaljenim lokacijama, što neizbježno utiče na funkciju.[8] Kako se hromosom replicira, modifikacije koje postoje na roditeljskim hromosomima prenose se na ćerke hromosome. Modifikacije, kao dio svoje funkcije, mogu angažirati enzime za njihovu određenu funkciju i mogu doprinijeti nastavku modifikacija i njihovim efektima nakon što se dogodi replikacija.[2] Pokazalo se da, čak i nakon jedne replikacije, ekspresija gena može biti pogođena mnogo generacija ćelija kasnije. Studija je pokazala da, nakon inhibicije HDAC enzima trihostatinom A, geni umetnuti pored centralnog heterohromatina pokazuju povećanu ekspresiju. Mnogo generacija ćelija kasnije, u odsustvu inhibitora, povećana ekspresija gena je i dalje bila izražena, pokazujući da se modifikacije mogu prenijeti kroz mnoge procese replikacije kao što su mitoza i mejoza.[8]

Enzimi za acetilaciju/deacetilaciju histona[uredi | uredi izvor]

Acetilacija histona mijenja strukturu hromatina.
Prikazano na ovoj ilustraciji, dinamičko stanje acetilacije/deacetilacije histona regulirano enzimima HAT i HDAC. Acetilacija histona mijenja dostupnost hromatina i omogućava proteinima koji se vezuju za DNK da stupe u interakciju s izloženim mjestima kako bi aktivirali transkripciju gena i nizvodne ćelijske funkcije.

Histon-acetiltransferaza (HATs)[uredi | uredi izvor]

Histon-acetiltransferaze, poznata i kao HAT, su porodica enzima koji acetiliraju histonske repove nukleosoma. Ova i druge modifikacije izražene su na osnovu različitih stanja ćelijskog okruženja.[1] Mnogi proteini sa acetilacijskim sposobnostima su dokumentovani i, nakon nekog vremena, kategorisani su na osnovu sličnosti sekvenci između njih. Ove sličnosti su velike među članovima porodice, ali članovi iz različitih porodica pokazuju vrlo malo sličnosti.[9] Neke od do sada identifikovanih većih porodica su sledeće.

Porodica GNAT[uredi | uredi izvor]

N-acetiltransferaze (GNAT) koje se odnose na N-acetiltransferaze opće kontrole 5 (Gcn5) jedna je od mnogih proučavanih porodica sa sposobnošću acetilacije.[10] Ova natporodica uključuje faktor Gcn5 koji je uključen u komplekse SAGA, SLIK, STAGA, ADA i A2, Gcn5L, p300/CREB-vezujući protein povezan faktor (PCAF), Elp3 , HPA2 i HAT1.[10][11] Glavne karakteristike porodice GNAT uključuju HAT domene dužine približno 160 ostataka i konzervirani bromodomen za koji je utvrđeno da je motiv ciljanja acetil-lizina.[9] Pokazalo se da Gcn5 acetilira supstrate kada je dio kompleksa.[11] Utvrđeno je da je rekombinantni Gcn5 uključen u acetilaciju H3 histona nukleosoma.[1][11] U manjoj mjeri, također je otkriveno da acetilira histone H2B i H4 kada je povezan s drugim kompleksima.[1][3][11] PCAF ima sposobnost da djeluje kao HAT protein i acetilira histone, može acetilirati nehistonske proteine povezane s transkripcijom, kao i djelovati kao koaktivator u mnogim procesima uključujući miogenezu, jedarnim receptorom-posredovana aktivacija i faktorom rasta signalizirana aktivacija. Elp3 ima sposobnost da acetilira sve histonske podjedinice i također pokazuje uključenost u holoenzim RNK-polimeraze II.[1]

Porodica MYST[uredi | uredi izvor]

MOZ (Monocytic Leukemia Zinc Finger Protein), Ybf2/Sas3, Sas2 i Tip60 (Tat Interaktivni protein) čine MYST, još jednu dobro poznatu porodicu koja pokazuje sposobnost acetiliranja. Ova porodica uključuje Sas3, esencijalnu acetiltransferazu srodnu sa SAS (Esa1), Sas2, Tip60, MOF, MOZ, MORF i HBO1. Članovi ove porodice imaju višestruke funkcije, ne samo sa aktiviranjem i utišavanjem gena, već utiču i na razvoj i imaju implikacije na bolesti ljudi.[11] Sas2 i Sas3 su uključeni u utišavanje transkripcije, MOZ i jedarni receptorski koaktivator 2 (TIF2) uključeni su u formiranje leukemijskih translokacijskih produkata, dok je MOF uključen u kompenzaciju doze kod Drosophila. MOF također utiče na spermatogenezu kod miševa jer je uključen u ekspanziju fosforilacija H2AX tokom faza leptotena do pahitena mejoze.[12] HAT domeni za ovu familiju su otprilike 250 ostataka koji uključuju cisteinom bogate domene koji se vezuju za cink, kao i N-terminalne hromodomene. MYST proteini Esa1, Sas2 i Sas3 nalaze se u kvascu, MOF se nalazi u drozofili i miševima, dok se Tip60, MOZ, MORF i HBO1 nalaze kod ljudi.[9] Tip60 ima ulogu u regulaciji transkripcije gena , utvrđeno je da HBO utiče na proces replikacije DNK, MORF je u stanju da acetilira slobodne histone (posebno H3 i H4) kao i nukleozomske histone.[1]

Porodica p300/CBP[uredi | uredi izvor]

Adenovirusni E1A-vezani protein od 300 kDa (p300) i CREB-vezujući protein (CBP) čine sljedeću porodicu HAT-ova.[10] Ovo porodica HAT sadrži domene duge približno 500 ostataka i sadrže bromodomene, kao i tri domena bogata cisteinom-histidinom koji pomažu u interakcijama proteina.[9] Poznato je da ovi HAT acetiliraju sve histonske podjedinice u nukleosomu. Oni također imaju sposobnost da acetiliraju i posreduju nehistonske proteine uključene u transkripciju, a također su uključeni u ćelijski ciklus, diferencijaciju i apoptozu.[1]

Ostali[uredi | uredi izvor]

Postoje i drugi proteini koji imaju acetilacijske sposobnosti, ali se po strukturi razlikuju od prethodno navedenih porodica. Jedan HAT se zove koaktivator steroidnih receptora 1 (SRC1), koji ima HAT domen lociran na kraju C-terminala proteina zajedno sa osovinom heliks-petlja-heliks i PAS A i PAS B domeni sa LXXLL receptor interagujući motiv u sredini. Drugi je ATF-2 koji sadrži domen transkripcione aktivacije (ACT) i osnovni zipper DNK domen (bZip) sa HAT domenom između. Posljednji je TAFII250 koji ima kinazni domen na N-terminalnom području, dva bromodomena smještena u C-kraj|C-terminalnu regiju i HAT domen lociran između.[13]

Histon-deacetilaza[uredi | uredi izvor]

Postoje ukupno četiri klase koje kategoriziraju histonske deacetilaze (HDAC). Klasa I uključuje HDAC 1, 2, 3 i 8. Klasa II je podijeljena u dvije podgrupe, klasu IIA i klasu IIB. Klasa IIA uključuje HDAC 4, 5, 7 i 9 dok klasa IIB uključuje HDAC 6 i 10. Klasa III sadrži sirtuin, a klasa IV samo HDAC11.[5][6] Klase HDAC proteina su podijeljene i grupisane zajedno na osnovu poređenja sa homologijama sekvenci Rpd3, Hos1 i Hos2 za HDAC klase I, HDA1 i Hos3 za HDAC klase II i sirtuina za HDAC klase III.[6]

HDAC klase I[uredi | uredi izvor]

HDAC1 i HDAC2[uredi | uredi izvor]

HDAC1 i HDAC2 spadaju u prvu klasu HDACs i međusobno su najbliže.[5][6] Analizom ukupnih sekvenci oba HDAC-a, utvrđeno je da je njihova sličnost približno 82% homologna.[5] Utvrđeno je da su ovi enzimi neaktivni kada su izolovani, što je dovelo do zaključka da moraju biti ugrađeni sa kofaktore da bi se aktivirale njihove deacetilazne sposobnosti.[5] Postoje tri glavna proteinska kompleksa u koje se HDAC 1 i 2 mogu ugraditi. Ovi kompleksi uključuju Sin3 (nazvan po svom karakterističnom proteinu mSin3A), NuRD) i Co-REST.[5][6] Kompleksi Sin3 i NuRD sadrže HDAC 1 i 2, Rb-vezani protein 48 (RbAp48) i RbAp46 koji čine jezgro svakog kompleksa.[1][6] Možda će biti potrebni i drugi kompleksi kako bi se pokrenula maksimalna količina raspoloživih aktivnosti. HDACs 1 i 2 se također mogu direktno vezati za proteine koji se vezuju za DNK kao što su Yin i Yang 1 (YY1), Rb-vezujući protein 1 i Sp1.[5] Utvrđeno je da HDAC 1 i 2 izražavaju regulatorne uloge u ključnim genima ćelijskog ciklusa, uključujući p21.[6]

Na aktivnost ovih HDAC može uticati fosforilacija. Povećana količina fosforilacije (hiperfosforilacija) dovodi do povećane aktivnosti deacetilaze, ali degradira formiranje kompleksa između HDACs 1 i 2 i između HDAC1 i mSin3A/YY1. Niža od normalne količine fosforilacije (hipofosforilacija) dovodi do smanjenja količine aktivnosti deacetilaza, ali povećava količinu formiranja kompleksa. Studije mutacija su otkrile da se velika fosforilacija dešava na ostacima Ser421 i Ser423. Zaista, kada su ovi ostaci mutirani, uočeno je drastično smanjenje u količini deacetilacijske aktivnosti.[5] Ova razlika u stanju fosforilacije je način održavanja optimalnog nivoa fosforilacije kako bi se osiguralo da nema prekomjerne ili deacetilacije pod ekspresijom. HDACs 1 i 2 su pronađeni isključivo u jedru.[1][6] U HDAC1 nokaut (KO) miševi, nađeno je da miševi umiru tokom embriogeneze i pokazali su drastično smanjenje proizvodnje, ali povećanu ekspresiju inhibitori kinaze zavisni od ciklina (CDKI) p21 i p27. Čak ni podregulacija i nadregulacija drugih HDAC-ova klase I ne može nadoknaditi gubitak HDAC1. Ova nemogućnost oporavka od HDAC1 KO navodi istraživače da vjeruju da postoje i funkcionalna jedinstvenost za svaki HDAC, kao i regulatorni unakrsni razgovor između faktora.[6]

HDAC3[uredi | uredi izvor]

Utvrđeno je da je najbliže povezan sa HDAC8. HDAC3 sadrži nekonzerviranu regiju u C-terminalnoj regiji za koju je utvrđeno da je potrebna za transkripcijsku represiju, kao i njegovu deacetilaznu aktivnost. Također sadrži dva regiona, jedan koji se zove jedarno lokalizirani signal (NLS), kao i jedarni eksportni signal (NES). NLS funkcionira kao signal za jedarno djelovanje, dok NES funkcionira s HDAC-ovima koji obavljaju rad izvan jedra. Prisustvo oba signala za HDAC3 sugerira da putuje između jedra i citoplazme.[5] Čak je pronađeno da HDAC3 interagira sa plazmamembranom.[6] Receptori posrednika utišavanja retinoinske kiseline i hormona štitnjače (SMRT) i faktori korepresora jedarnih receptora (N-CoR) moraju biti korišten od strane HDAC3 da bi ga aktivirao.[5][6] Nakon toga, stiče sposobnost koprecipitacije sa HDAC-ovima 4, 5 i 7. HDAC3 također može biti složen zajedno sa proteinom povezanim s HDAC (HDRP).[5] Utvrđeno je da HDAC 1 i 3 posreduju u Rb-RbAp48 interakcijama što sugerira da funkcionira u progresiji ćelijskog ciklusa.[5][6] HDAC3 također pokazuje uključenost u samoobnavljanje matičnih ćelija i ulogu nezavisnu od transkripcije u mitozama.[6]

HDAC8[uredi | uredi izvor]

Utvrđeno je da je HDAC3 najbliži povezan sa HDAC8. HDAC3 sadrži nekonzerviranu regiju u C-terminalnoj regiji za koju je utvrđeno da je potrebna za transkripcijsku represiju, kao i njegovu deacetilaznu aktivnost. Također sadrži dva regiona, jedan koji se zove jedarno lokalizirana signalna sekvenca (NLS), kao i NES. NLS funkcionira kao signal za jedarno djelovanje, dok NES funkcionira s HDAC-ovima koji obavljaju rad izvan jedra. Prisustvo oba signala za HDAC3 sugerira da putuje između jedra i citoplazme.[5] Čak je pronađeno da HDAC3 interagira sa plazmamembranom.[6] Posrednik utišavanja receptora retinojske kiseline i hormona štitnjače (SMRT) i faktori korepresora jedarnih receptora (N-CoR) moraju biti korišteni od strane HDAC3 da bi ga aktivirali.[5][6] Nakon toga, stiče sposobnost koprecipitacije sa HDAC-ovima 4, 5 i 7. HDAC3 se također može biti složen zajedno sa proteinom povezanim s HDAC (HDRP).[5] Utvrđeno je da HDAC 1 i 3 posreduju u Rb-RbAp48 interakcijama, što sugerira da funkcionira u progresiji ćelijskog ciklusa.[5]< ref name=Gallinari/> HDAC3 također pokazuje uključenost u samoobnavljanje matičnih ćelija i ulogu nezavisnu od transkripcije u mitozi.[6]

HDAC8[uredi | uredi izvor]

HDAC8 je najsličniji HDAC3. Njegova glavna karakteristika je katalitski domen koji sadrži NLS regiju u centru. Pronađena su dva transkripta ovog HDAC-a koji uključuju transkript od 2,0 kb i transkript od 2,4 kb.[5] Za razliku od drugih molekula HDAC-a, kada je pročišćen, ovaj HDAC je pokazao da je enzimski aktivan.[6] Sada, zbog nedavnog otkrića, još nije poznato da li je reguliran korepresorskim proteinskim kompleksima. Northern blotom su otkrili da različiti tipovi tkiva pokazuju različite stepene ekspresije HDAC8[5], ali je uočeno u glatkim mišićima i smatra se da doprinose kontraktilnosti.[6]

HDAC klase II[uredi | uredi izvor]

Klasa IIA[uredi | uredi izvor]

HDAC-ovi klase IIA uključuju HDAC4, HDAC5, HDAC7 i HDAC9. Utvrđeno je da HDAC 4 i 5 najviše liče jedan na drugog, dok HDAC7 ima sličnost sa oba. Postoje tri otkrivene varijante HDAC9, uključujući HDAC9a, HDAC9b i HDAC9c/HDRP, dok se sumnjalo na više. Utvrđeno je da varijante HDAC9 imaju sličnosti sa ostalim HDAC-ovima klase IIA. [Za HDAC9, varijante transkripta se mogu posmatrati kao način stvaranja "fino podešenog mehanizma" za nivoe ekspresije diferencijacije u ćeliji. Različiti tipovi ćelija mogu iskoristiti i koristiti različite izoformnih enzima HDAC9, omogućavajući različite oblike regulacije. HDAC 4, 5 i 7 imaju svoje katalitske domene smještene na C-kraju zajedno sa NLS regijom, dok HDAC9 ima svoj katalitski domen smješten na N-kraju. Međutim, HDAC9 varijanta HDAC9c/HDRP nema katalitski domen, ali ima 50% sličnosti sa N-terminalnim HDAC-a 4 i 5.[5]

Za HDACs 4, 5 i 7, otkriveni su konzervirani domeni vezivanja koji se vezuju za C-terminalni vezujući protein (CtBP), faktor pojačivača miocita 2 (MEF2) i 14-3-3.[5][6] Sva tri HDAC-a rade na potiskivanju miogenog transkripcijskog faktora MEF2 koji ima bitnu ulogu u diferencijaciji mišića kao transkripcija koja vezuje DNK-faktor. Vezivanje HDAC-a na MEF2 inhibira mišićnu diferencijaciju, koja se može poništiti djelovanjem Ca2+/kalmodulin-ovisne kinaze (CaMK) koja djeluje na disociaciju HDAC/MEF2 kompleks fosforilacijom HDAC dijela.[5] Uočeno je da su uključeni u ćelijsku hipertrofiju u diferencijaciji kontrole mišića, kao i ćelijsku hipertrofiju u mišićnom i hrskavičnom tkivu.[6] Pokazalo se da HDAC 5 i 7 rade u suprotnosti sa HDAC4 tokom regulacije diferencijacije mišića, kako bi zadržali odgovarajući nivo ekspresije. Postoje dokazi da ovi HDAC-ovi takođe stupaju u interakciju sa HDAC3 kao faktorom koregrutacije za SMRT/N-CoR faktore u jedru. Pokazalo se da odsustvo enzima HDAC3 dovodi do neaktivnosti zbog čega se vjeruje da HDACs 4, 5 i 7 pomažu u inkorporaciji regruta koji se vezuju za DNK za HDAC komplekse koji sadrže HDAC3 i koji se nalaze u jedru.[5] Kada HDAC4 je nokautiran kod miševa, oni pate od izražene hondrocitne hipertrofije i umiru zbog ekstremnog okoštavanja. Pokazalo se da HDAC7 potiskuje Nur77 zavisnu apoptozu. Ova interakcija dovodi do uloge u klonskoj ekspanziji T-ćelija. Pokazalo se da HDAC9 KO miševi pate od srčane hipertrofije koja je pogoršana kod miševa koji su dvostruko KO za HDAC 9 i 5.[6]

Klasa IIB[uredi | uredi izvor]

HDAC-ovi klase IIB uključuju HDAC6 i HDAC10. Ova dva HDAC-a su međusobno najuže povezana u ukupnom nizu. Međutim, katalitička domena HDAC6 je najsličnija HDAC9.[5] Jedinstvena karakteristika HDAC6 je da sadrži dvije katalitičke domene u tandemu jedna s drugom.[5][6] Još jedna jedinstvena karakteristika HDAC6 je domen HDAC6-, SP3 i Brap2 motiv cinkovog prsta (HUB) domen u C-terminusu koji pokazuje neke funkcije povezane sa ubikvitiniranje, što znači da je ovaj HDAC sklon degradaciji.[5] HDAC10 takođe ima dva katalitička domena. Jedna aktivna domena se nalazi na N-kraju, a pretpostavljena katalitička domena se nalazi na C-terminusu[5][6] zajedno sa NES domenom.[5] Dva navodni Rb-vezujući domeni su takođe pronađeni na HDAC10 što pokazuje da on može imati ulogu u regulaciji ćelijskog ciklusa. Pronađene su dvije varijante HDAC10, a obje imaju male razlike u dužini. HDAC6 je jedini HDAC za koji je pokazano da djeluje na tubulin, djelujući kao tubulin deacetilaza koja pomaže u regulaciji mikrotubul-zavisne pokretljivosti ćelija. Uglavnom se nalazi u citoplazmi, ali je poznato da se nalazi u jezgru, u kompleksu sa HDAC11. Vidjelo se da HDAC10 djeluje na HDAC-ove 1, 2, 3 (ili SMRT), 4, 5 i 7. Neki dokazi su pokazali da može imati i male interakcije sa HDAC6. Ovo navodi istraživače na vjerovanje da HDAC10 može više funkcionirati kao regruter, a ne kao faktor za deacetilaciju. Međutim, eksperimenti sprovedeni sa HDAC10 su zaista pokazali aktivnost deacetilacije.[5]

HDAC-ovi klase IV[uredi | uredi izvor]

HDAC11[uredi | uredi izvor]

Pokazalo se da je HDAC11 povezan sa HDAC-ovima 3 i 8, ali se njegov ukupni slijed prilično razlikuje od ostalih HDAC-ova, što ga je dovelo do toga da se nalazi u svojoj kategoriji.[5][6] HDAC11 ima katalitičku domenu koja se nalazi na svom N-kraju. Nije pronađen ugrađen ni u jedan HDAC kompleks kao što su Nurd ili SMRT, što znači da može imati posebnu funkciju jedinstvenu za sebe. Utvrđeno je da HDAC11 ostaje uglavnom u jedru.[5]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c d e f g h i Verdone L, Agricola E, Caserta M, Di Mauro E (septembar 2006). "Histone acetylation in gene regulation". Briefings in Functional Genomics & Proteomics. 5 (3): 209–21. doi:10.1093/bfgp/ell028. PMID 16877467.
 2. ^ a b Watson JD, Baker TA, Gann A, Levine M, Losik R (2014). Molecular biology of the gene (Seventh izd.). Boston: Pearson/CSH Press. ISBN 978-0-321-76243-6.
 3. ^ a b c d Kuo MH, Allis CD (august 1998). "Roles of histone acetyltransferases and deacetylases in gene regulation". BioEssays. 20 (8): 615–26. doi:10.1002/(sici)1521-1878(199808)20:8<615::aid-bies4>3.0.co;2-h. PMID 9780836. S2CID 35433573.
 4. ^ Grunstein M (septembar 1997). "Histone acetylation in chromatin structure and transcription" (PDF). Nature. 389 (6649): 349–52. Bibcode:1997Natur.389..349G. doi:10.1038/38664. PMID 9311776. S2CID 4419816. Arhivirano s originala (PDF), 3. 3. 2016. Pristupljeno 1. 2. 2023.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad de Ruijter AJ, van Gennip AH, Caron HN, Kemp S, van Kuilenburg AB (mart 2003). "Histone deacetylases (HDACs): characterization of the classical HDAC family". The Biochemical Journal. 370 (Pt 3): 737–49. doi:10.1042/BJ20021321. PMC 1223209. PMID 12429021.
 6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Gallinari P, Di Marco S, Jones P, Pallaoro M, Steinkühler C (mart 2007). "HDACs, histone deacetylation and gene transcription: from molecular biology to cancer therapeutics". Cell Research. 17 (3): 195–211. doi:10.1038/sj.cr.7310149. PMID 17325692. S2CID 30268983.
 7. ^ Struhl K (mart 1998). "Histone acetylation and transcriptional regulatory mechanisms". Genes & Development. 12 (5): 599–606. doi:10.1101/gad.12.5.599. PMID 9499396.
 8. ^ a b Turner BM (septembar 2000). "Histone acetylation and an epigenetic code". BioEssays. 22 (9): 836–45. doi:10.1002/1521-1878(200009)22:9<836::AID-BIES9>3.0.CO;2-X. PMID 10944586.
 9. ^ a b c d Marmorstein R (august 2001). "Structure of histone acetyltransferases". Journal of Molecular Biology. 311 (3): 433–44. doi:10.1006/jmbi.2001.4859. PMID 11492997.
 10. ^ a b c Yang XJ, Seto E (august 2007). "HATs and HDACs: from structure, function and regulation to novel strategies for therapy and prevention". Oncogene. 26 (37): 5310–8. doi:10.1038/sj.onc.1210599. PMID 17694074. S2CID 10662910.
 11. ^ a b c d e Torok MS, Grant PA (2004). "Histone acetyltransferase proteins contribute to transcriptional processes at multiple levels". Advances in Protein Chemistry. 67: 181–99. doi:10.1016/S0065-3233(04)67007-0. ISBN 9780120342679. PMID 14969728.
 12. ^ Jiang H, Gao Q, Zheng W, Yin S, Wang L, Zhong L, Ali A, Khan T, Hao Q, Fang H, Sun X, Xu P, Pandita TK, Jiang X, Shi Q (maj 2018). "MOF influences meiotic expansion of H2AX phosphorylation and spermatogenesis in mice". PLOS Genetics. 14 (5): e1007300. doi:10.1371/journal.pgen.1007300. PMC 6019819. PMID 29795555.
 13. ^ Marmorstein R, Roth SY (april 2001). "Histone acetyltransferases: function, structure, and catalysis". Current Opinion in Genetics & Development. 11 (2): 155–61. doi:10.1016/S0959-437X(00)00173-8. PMID 11250138.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

 • Animation of histone tail acetylation and deacetylation: [1]

Šablon:Regulacija ekspresije gena