Metabolizam

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Preferences-system.svg Ovom članku potrebna je jezička standardizacija, preuređivanje ili reorganizacija.
Pogledajte kako poboljšati članak, kliknite na link uredi i doradite članak vodeći računa o standardima Wikipedije.
Gnome-edit-clear.svg Ovaj članak zahtijeva čišćenje.
Molimo Vas da pomognete u poboljšavanju članka pišući ili ispravljajući ga u enciklopedijskom stilu.
Spelling icon.svg Moguće je da ovaj članak ne poštuje standarde Wikipedije na bosanskom jeziku
kao što su upotreba afrikata, pravopis, pisanje riječi u skladu sa standardima, te način pisanja članaka.
Uopćeni prikaz katabolizma proteina, ugljikohidrata i masti

Metabolizam (grč. μεταβολήσμός - metabolos = promjena) je biohemijski proces u kojem dolazi do modifikacije hemijskih jedinjenja u živim organizmima i ćelijama. Metabolizam se dijeli na anabolizam odnosno biosintezu (stvaranje) kompleksnih organskih molekula i na katabolizam koji je obrnuti proces od anabolizma, a to je razlaganje kompleksnih organskih jedinjenja u jednostavnije sastojke. Sveukupni biohemijski procesi u jednom organizmu se jednom rječju nazivaju metabolizam. Najveći uticaj u metabolizmu ima endokrini sistem. To je set hemijskih transformacija kojima se održava život u ćelijama. Ove reakcije su katalizirane enzimima. One omogućavaju organizmima da rastu i da se reproduciraju, održe svoje strukture i odgovore na okolinske energetske draži. Termin metabolizam se također može odnositi i na sve hemijske reakcije koje se odvijaju u živim organizmima, uključujuću varenje i transport supstanci unutar i između različith ćelija, kada se taj skup reakcija unutar ćelija naziva intermedijarni metabolizam ili ćelijski metabolizam. [1]

Neorganske i organske supstance koje dospjevaju u ćeliju su podložne biohemijskim promjenama. Razlažu se unijete supstance, uz oslobađanje energije, a sinteziraju se nove koje ulaze u sastav ćelije, pri čemu se energija troši.

Ćelijski metabolizam je temelj svih životnih aktivnosti - od jednoćelijskih do najsloženijih višećelijskih oblika života - čini mreža metaboličkih procesa, povezanih u uskladenu i dinmničnu cjelinu organizma. Uravnotežen sistem na ovoj razini je također uvjet za održavanje homeostaze. U tom sistemu prometa materije i energije u ćeliji, veoma su važne redukcijske i oksidacijske reakcije, koje o1nogućavaju preobrazbu odgovarajućih molekula. Oksidacija molekula je posljedica gubitka elektrona iz nekog od njihovih atoma, dok je redukcija suprotan proces. Oksidacija i redukcija uzajmnno su povezane i uvjeto­vane reakcije, jer ako jedan atom otpušta elektrone, neki drugi ih mora primiti (pošto oni ne mogu egzistirati nezavisno).

Prelazak elektrona iz jedne molekule u drugu praćen je oslobađanjem odgovarajućih količina energije. Stoga su oksidacija i redukcija posebno značajne u energetskom bilansu ćelije, kao svojevrsni pokazatelji intenziteta razgradnje postojećih supstanci (katabo­lizam) i izgradnje novih (anabolizam).[2][3]

Osnovni energetski izvori su organski spojevi. Oslobođena energija tokom oksida­cijsko-redukcijskih (redoks) procesa u ćeliji moze se iskoristiti jedino posredstvom posebnih molekula, koje su u stanju vezati relativno mnogo energije, a zatim je trošiti u odgo­varajućim sintetskim procesima. U tom pogledu, najznačajnije molekule su adenozin trifosfata (ATP). To je nukleotidni derivat adenina, koji ima tri fosfatne skupine. Otpuštanjem jedne od njih, nastaje adenozin-difosfat (ADP), uz oslobađanje značajne količine energije. Adenozin-mono­fosfat (AMP) ima malo energije, a nastaje od ADP (gubitkom jedne fosfatne skupine). Međutim, on i ADP itnaju veoma jak afinitet pretna fosfatnoj kiselini pa je povratna reakcija brza i djelotvorna u smjeru:

+ (+ energija) → + (+ energija) → .

Utrošena energija na oba koraka iznosi 29,3 kJ/mol.
Prema tomne, u vezamna fosfatne grupe i adenina deponira se odgovarajuca količina energije, koja se obrnutim slijedom reakcija vemna lahko oslobađa i iskoristava u celij­skotn metabolizmu.

Pored toga, na intenzitet ćelijskog metabolizma posebno utiče prostorni ras­pored enzima koji pokreću i usaglašavaju sve stupnjeve reakcije u ćeliji, te funkcional­nost pojedinih celijskih organela i struktura.

Proces fotosinteze je jedan od najilustrativnijih primjera anaboličkih procesa u živom svijetu.

Struktura adenozin trifosfata (ATP), centralnog intermedijatora u energijskom metabolizmu

Pregled[uredi | uredi izvor]

Metabolički sistem svakog organizma određuje koje će tvari biti hranljive, a kojeotrovne. Primjerice, neki prokarioti uzimaju vodik sulfid kao nutrijent, dok je taj gas otrovan za životinje.[4] Na količinu neophodne hane za održavanje energetske ravnoteže (bazni metabolizam) utiče specifična brzina metabolizma, koja đertako utiče i na način na koji organizam dolazi do hrane.

Jedno od osnovnih obilježja metabolizma je upadljiva sličnost osnovnih metaboličkih puteva i njihovih komponenti, čak i između veoma različitih vrsta. Na primjer, grupa karboksilnih kiselina koje su najbolje poznate kao međusupstance ciklusa limunske kiseline je prisutna u svim poznatim oblicima života, od jednoćelijskih bakterija (npr. Escherichia coli) do ogromnih višećelijskih organizama, kao što su slonovi. Vjeruje se da su te, ćesto neuočljive, sličnosti metaboličkih puteva posljedica njihove rane pojave tokom evolucijske historije i stabilizacije zbog njihove djelotvornosti.

Ključne hemijske supstance u metabolizmu[uredi | uredi izvor]

Struktura triacilglicerolnog lipida

Većina struktura od kojih su građene životinje, biljke i mikroorganizmi sadrže tri osnovne klase molekula:

Budući da su te molekule osnova života, metaboličke reakcije su usmjerne na prepravljenje tih molekula za konstrukciju sopstvenih ćelija i tkiva ili na njihovo razlaganje, pri čemu se iskorištavaju kao izvori energije, putem varenja. Te supstance mogu biti spojene u polimere kao što su DNK i proteini, esencijalni makromolekule života.

Tip molekule Monomerna forma Polimerna forma Primjeri polimernih formi
Aminokiseline Aminokiseline Proteini (polipeptidi) Fibrozni proteini i globularni proteini
Ugljikohidrati Monosaharidi Polisaharidi Skrob, glikogen i celuloza
Nukleinske kiseline Nukleotidi Polinukleotidi DNK i RNK

Aminokiseline i proteini[uredi | uredi izvor]

Proteini se sastoje od aminokiselina, koje su povezane u linearne lance preko peptidnih veza. Pored toga, mnogi proteini su enzimi koji kataliziraju hemijske reakcije metabolizma. Drugi proteini imaju strukturne i/ili mehaničke funkcije, kao što su oni koji formiraju citoskelet, sistem kojim se održava oblik ćelija.[5] Aminokiseline također doprinose ćelijskom energetskom metabolizmu tako što služe kao izvor ugljika u cilusu limunske kiseline (Krebsov ciklus), što je osobito značajno u oskudici primarnih izvora energije, kao što je glukoza ili kad su ćelije izložene metaboličkom stresu.

Lipidi[uredi | uredi izvor]

Lipidi ili masti su najraznovrsnija grupa biohemijskih supstanci. Njihova glavna uloga u ćelijskoj strukturi je prisustvo u građi bioloških membrana, unutrašnjih i spojnjih, kao što je ćelijska membrana ili slućže kao bogat izvor energije. Lipidi se obično definiraju kao hidrofobni ili amfifilne biološke molekule, iako se rastvaraju u organskim rastvaračima, kao što je benzen ili hloroform.[6] Masti su grupa velikih jedinjenja − spojevi masne kiseline i glicerola. Molekula glicerola je vezana za tri masne kiseline u estar koji se zove triacilglicerid.[7] Postoji nekoliko varijacija ove osnovne strukture, uključujući i alternativne, kao što je sfingozin u sfingolipidima, i hidrofilne grupe kao što su fosfati u fosfolipidima. Steroidi, kao što je holesterol su također još jedna značajna klasa lipida.

Ugljikohidrati[uredi | uredi izvor]

Ravni oblik lanca se sastoji od četiri CHOH grupe, povezane u nizu, ograničene na krajevima aldehidnom grupom COH i metanol grupom CH2OH.
Za formiraje prstena, aldehidna grupa se kombinira sa OH grupom narednog − posljednjeg ugljika na drugom kraju, neposredno ispred metanolne grupe

Ugljikohidrati su aldehidi ili ketoni, sa nekoliko vezanih hidroksilnih grupa, koji mogu biti kao otvoreni lanci ili prstenovi. Ugljeni hidrati su najrasprostranjenij biološk molekule. Obavljaju brojne uloge, kao što je skladištenje i transport energije (skrob, glikogen) i kao strukturne komponente (celuloza u biljkama, hitin kod životinja). Osnovne ugljikohidratne jedinice su monosaharidi, koji obuhvataju galaktozu, fruktozu, i glukozu. Monosaharidi se mogu povezati u polisaharide, na gotovo neograničen broj načina.

Nukleotidi[uredi | uredi izvor]

U molekulama dva oblika nukleinskih kiselina – DNK i/ili RNK – zapisana je i pohranjena kompletna genetička informacija svake jedinke. To su polimeri nukleotida, tj polinukleotidi. Svaki nukleotid se sastoji od fosfatne grupe koja je vezan za riboznu ili deoksiribozni šećernu grupu, a ova dalje za dušikovu bazu. Nukleinske kiseline su nezamjenljive u pohranjivanju i realizaciji genetičke informacije, odnosno njenu interpretaciju u procesima transkripcije i biosintezi proteina. Ta informacija je zaštićena putem mehanizma za popravku DNK i propagira se preko DNK replikacije. Mnogi virusi imaju RNK genome, kao, primjerice, HIV. Za kreiranje DNK šifre, oni koriste reverznu transkripciju iz sopstvenog virusnog RNK genoma. Budući da može katalizirati biohemijske reakcije, RNK u ribozimima, kao što su splajseosomi i ribosomi je slična enzimima. Pojedinačni nukleotidi nastaju vezivanjem nukleobaze za ribozni šećer. Baze su heterociklični prstenovi koji sadrže dušik, a klasificirania kao purini ili pirimidini. U reakcijama transfera metaboličkih grupa, nukleotidi također deluju i kao koenzimi.

Koenzimi[uredi | uredi izvor]

Struktura koenzima acetil-KoA. Prenosiva acetil gurpa je vezana za atom sumpora (na lijevoj strani strukture).

Metabolizam obuhvata široku mrežu biohemijskih reakcija, od kojih se većina grupira u nekoliko osnovnih tipova, koji obuhvataju transfer funkcionalnih grupa atoma i njihovih veza unutar molekula. Taj zajednički hemizam omogućava ćelijama da, u prenosu hemijskih grupa u različitim reakcijama, koriste malu grupu metaboličkih međuprodukata. Ti prenosni intermedijari se nazivaju koenzimima. Svaka klasa reakcija takvih prenosa se odvija posredstvom specifičnog koenzima, koji je supstrat grupi enzima koji ga proizvode, kao i za grupu enzima koji ga konzumiraja. Ti koenzimi se stoga stalno stvaraju, troše, a zatim recikliraju.

U ćelijama postoji jedan centralni koenzim – adenozin trifosfat (ATP) – univerzalna energijski (re)generator, koji sekoristi za transfer hemijske energije između različitih hemijskih reakcija. Kako je u ćelijama raspoloživa relativno mala količina ATP molekula, one se konstantno regeneriraju; ljudsko tijelo može za dan potrošiti ekvivalent sopstvene težine ATP molekula. ATP, nergetski, deluje kao preklopnik između katabolizma i anabolizma. Katabolizmom se molekule razgrađuju (uz dobitak energije), a anabolizmom se grade (uz utrošak energije). Kataboličke reakcije generiraju ATP, a anaboličke reakcije ga neprestano troše u smjeru: ATP → ADP → AMP i nazad (AMP → ADP → ATP... U reakcijama fosforilacije, ATP također služi za prenos fosfatne grupe.

Struktura hemoglobina: Proteinske podjedinice su obojene crveno i plavo, a hem grupa (koja sadrži željezo – zeleno. Prikaz je baziran na PDB 1GZX.

Vitamini suorganska jedinjenja koja su neophodna za normalno održavanje homeostaza, a u organizmu se ne mogu se sintetizirati. Zato je neophodno permanentno uzimanje ovih supstanci u potrebnim, obično malim, količinama, U ljudskoj ishrani, većina vitamina funkcionira kao modificirani koenzim. Tako su, primjerice,kad se koriste, svi u vodi rastvorljivi vitamini fosforilizirani ili su spregnuti sa nukleotidima.[8] Nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+) − derivat vitamina B3 (niacina) − je važan koenzim-akceptor vodika. Na stotine različitih tipova dehidrogenaza uklanjaju elektrone sa svojih substrata i redukuju NAD+ do NADH. Tako nastali koenzim je zatim supstrat za bilo koju od reduktaza u ćelijama koje redujukuju svoje supstrate. Ćelijski nikotinamid adenin dinukleotid postoji u dva srodna oblika: NADH i NADPH. NAD+/NADH je važniji u kataboličkim, a NADP+/NADPH se koristi u anaboličkim reakcijama.

Minerali i kofaktori[uredi | uredi izvor]

U metabolizmu kljućne uloge imaju i neorganski elementi. Neki od njih su bogato zstupljeni, kao natrij i kalij, npr., dok drugi funkcioniraju u veoma malim koncentracijama. Kod sisara, čak oko 99% tjelesne mase se sastoji od ugljika, dušika, kisika, vodika, kalcija, kalija, natrija, hlora, fosfora i sumpora. Organska jedinjenja, kao što su proteini, lipidi i ugljikohidrati, sadrže najveći deo ugljika i dušika, pri čemu je najveći dio kisika i vodika u obliku vode.

Bogato zastupljeni neorganski elementi deluju kao ionski elektroliti. Najznačajniji ioni su natrij, kalij, kalcij, magnezij, hlor, fosfor i organski bikarbonat. Održavanjem potrebnog ionskog gradijenta kroz ćelijske membrane održava se i osmotski pritisak i pH. Ioni su također suštinski potrebni za funkcioniranje nerava i mišića, pošto se akcijski potencijali u tim tkivima proizvode razmenom elektrolita između vanćelijskog i unutarćelijskog fluida, citosola. Elektroliti permanentno ulaze i izlaze u i iz živih ćelija, posredstvom proteina u ćelijskoj membrani koji su označeni kao ionski kanali. Primjerice, kontrakcija mišića zavisi od kretanja kalcija, natrija i kalija, kroz jonske kanale u ćelijskoj membrani i T-tubulama.

Prelazni metali se u organizmu obično nalaze kao mikroelementi, pri čemu su najzastupljeniji cink i željezo. Ti metali se koriste u pojedinim proteinima kao kofaktori, a esencijalni su za aktivnost enzima kao što su katalaze i proteina-prenosnika kisika, kao što je hemoglobin. U proteinima, metalni kofaktori su snažno povezani sa specifičnim mjestima. Iako enzimski kofaktori, tokom katalize, mogu biti modificirani,na kraju katalitičke reakcije, redovno se vraćaju u prvobitno stanje. U organizme se metalni mikronutrienti unose posredstvom specifičnih transportera i vežu za skladišne proteine, kao što je feritin ili metalotionein, kada se ne koriste.

Metabolički procesi[uredi | uredi izvor]

Metabolički procesi omogućuju organizmu da održava samosvojnost, samoregulaciju i reprodukciju, odnosno da održava homeostazu, rastera i zmnožava se, održava svoju strukturu i reagira na unutrašnje i spoljne energetske podražaje. Prema smjeru metaboličkih reakcija, metabolizam obuhvata dvije kategorije:

Biohemijske reakcije u procesima metabolizma uključene su u metaboličke puteve u kojima se određeni spojevi pretvaraju u neki drugi, uz katalitsku podršku enzima. U metabolizmu, enzimi su ključni činilac zato što omogućavaju organizmu da se biološki poželjne reakcije odvijaju brzo i efikasno, ali uz termodinamički nepovoljne hemijske reakcije, u kojemu enzimi djeluju kao katalizatori. Omogućuju i kontrolu metaboličkih puteva, kao odgovora na promjene u na unutrašnje i okolinake podražaje.

Među osnovni metaboličkim putevima u organizmu čovjeka su:

Metabolizam svakog organizma određuje koji hemijski spojevi mogu biti hranljive tvari, a koji su otrovi. Tako vodikov-sulfid, na primjer, neki prokarioti koriste kao hranljivu tvar, dok je ista supstancaza većinu životinja otrov. Obično iznenađuje sličnost osnovnih metaboličkih puteva kod većine raznorodnih vrsta. Karboksilna kiselina je, naprimjer, kao međuprodukt u ciklusu limunske kiseline, prisutna u svim organizmima, od bakterija, kao što je Escherichia coli, pa do velikih višećelijskih organizama (slonova i mamutovac, npr.).

Osnovni metabolizam ili bazni jeoznaka za količinu energije koja je potrebna za održavanje osnovnih životnih funkcija organizma, u stanju mirovanja.

Katabolizam[uredi | uredi izvor]

Katabolizam je umrežen sistem metaboličkih procesa koji razgrađuju velike složene molekule. Smisao tog smjera prometa materiaj je razgradnja neiskoristljivih složenih molekulu umanje molekule, koje kasnije služe kao gradivni materijal za izgradnju potrebnih složenih spojeva (togom anabolizma). Katabolički procesi se korista i za dobivanje nove energije, koja je potrebna za normalno odvijanje životnih funkcija. Katabolitske reakcije variraju među raznim vrstama organizmima; prema načinu na kojise dobijaju energija i ugljik, svrstane su u tri kategorije. Oni koji kao izvor energije koriste organske molekule, nazivaju se organotrofni organizmi, dok litotrofni organizmi koriste anorganske spojeve, a fototrofni organizmi transformiraju svjetlosnu energiju u potencijale izvore hemijske . Svi ovi oblici metabolizma ovise o redoks reakcijama koji uključuju prijenos elektrona s reducirane molekule donora (npr. ]organske molekule, voda, amonijak, vodikov sulfid ili ion željeza), na molekulu koja je akceptor elektrona, kao što su kisik, nitrat ili sulfat.

Klasifikacija organizama prema prirodi metabolizma
Izvor energije Sunčeva svjetlost Foto-   -trof
Molekule Hemo-
Donor elektrona Organski spoj   Organo-  
Anorganski spoj Lito-
Izvor ugljika Organski spoj   Hetero-
Anorganski spoj Auto-

Anabolizam[uredi | uredi izvor]

Anabolizam je proces stvaranja kompleksnih jedinjenja, od jednostavnih organskih molekula:

Anabolizam uključuje mrežu metaboličkih procesa izgradnje složenih bioloških molekula, uz trošenje odgovarajućih prekursora i energija, joja nastaje katabolizmom. Složene molekule ćelijskih struktura, nastaju postupno, korak po korak, iz malih jednostavnih molekula. Anabolizam se odvija u tri osnovna koraka. U prvom nastaju prekursori složenih molekula kao što su aminokiseline, monosaharidi, izoprenoidi i nukleotidi. Na drugom koraku, prekursori se aktiviraju, vezanjem energije iz ATP-a, a u trećem se spajaju u složena jedinjenja kao što su proteini, polisaharidi, lipidi i nukleinske kiseline. Između ostalog, vrste organizama se međusobno razlikuju i prema tome koliko molekula mogu izgraditi u svojim stanicama. Autotrofni, kao što su biljke, mogu, iz jednostavnih molekula poput ugljikov dioksid i voda (fotosinteza), stvarati složene molekule, kao što su polisaharidi i proteini. Za razliku od njih, heterotrofnim organizmima, za izgradnju opstvenih složenih molekula, neophodni su gotovi produkti složenijih molekula, kao što su aminokiseline i monosaharidi. Organizmi se mogu dalje podijeliti na fotoautotrofne i fotoheterotrofne, čiji je izvor energije sunce, i na hemoautotrofne i hemoheterotrofna, čijikoji kao izvor energije za oksidaciju koriste anorganske tvari.

Metabolizam lijekova[uredi | uredi izvor]

Metabolizam lijekova je proces modifikacija ili degradacija lijekova i drugih ksenobiotskih spojeva, pomoću slijedećih sistema:

Metabolizam dušika[uredi | uredi izvor]

Metbolizam dušika uključuje procese u kojima se sintetiziraju dušični spojevi i u kojima dolazi do ispuštanja azota iz organizama, kao i biološke procese dušičnog ciklusa:

Energija[uredi | uredi izvor]

Oksidacijska fosforilacija[uredi | uredi izvor]

Mehanizamm djelovanja ATP sintaze. ATP je prikazan crveno, ADP i fosfat ružičasto, a rotirajuća podjedinica je crna.

U procesu oksidacijske fosforilacije elektroni koji su nastali u metaboličkim putevima (npr. u Krebsovom ciklusu prenose se na molekulu kisika, pri čemu se nastala energija koristi za sintezu adenozin trifosfata. U eukariotima, prijenos elektrona obavlja niz proteinskih kompleksa unutrašnje membrane mitohondrija. Taj niz proteina uzima energiju koja je nastala prijenosom elektrona za izpumpavanje protona izvan mitohondrija, čineći respiracijski lanac. Proteinski kompleksi djeluju tak što u nekom kompleksu prenose elektron iz jednog aktivnog mjesta na drugo, pri čemu, u svakoj sukcesivnoj reakciji, elektron gubi malu količinu energije, koja se na taj način postepeno, bez zagrijavanja, vrlo efikasno koristi za ispumpavanje protona izvan mitohondrija. Izpumpavanjem protona, zbog razlike u koncetraciji protona, na membrani mitohondrija nastaje elektrokemijski gradijent. Ispumpani protoni se vraćaju u mitohondrije pomoću enzima zvanog ATP sintaza, koji njihov protok niz gradijent koristi za sintezu adenozin trifosfata iz adenozin difosfata. Taj protok se može koristiti i kao energana i za druge procese u ćeliji.

Energija iz sunčeve svjetlosti[uredi | uredi izvor]

Energiju iz sunčeve svjetlosti biljke i neke skupine bakterija i protista, zarobljavaju, tj. pretvaraju u kemijsku energiju, uz molekulama oganskih spojeva, koji nastaju iz anorganske tvari u procesu fotosinteze.

Energija iz neorganskih spojeva[uredi | uredi izvor]

Hemolitotrofni organizmi su određeni prokarioti koji su sposobni da potrebnu energiju za metabolizam dobijaju oksidacijom anorganskih spojeva. Kao donore elektrona, mogu koristiti vodik, spojeve koje sadrže reducirani sumpor (sulfid), vodikov sulfid, tiosulfat), željezo(II)-oksid ili amonijak. Elektroni se u respiratornom lancu iskorištavaju za stvaranje ATP-a, dok su elektronski akceptori molekule tipa kisika ili nitriti. Ovi procesi, koji se odvijaju u mikroorganizmima, mogu biti od velike općebiološke i ekološke važnosti, kao,npr. , u nitrifikaciji tla.

Historija[uredi | uredi izvor]

Historijat istraživanja metabolizma proteže se kroz nekoliko stoljeća. Prvi koncept metabolizma seže u 13. stoljeće, od Ibn al-Nafisa (1213.-1288.), koji je ustanovi da su tijelo i njegovi dijelovi u stalnom stanju ispuštanja tvari i hranjenja, jer se u njemu odvijaju stalne promjene. Prvi kontrolirani pokus u toj oblasti objavio je Santorio Santorio, 1614., u knjizi Ars de statica medecina, opisujući je promjene svoje težine prije i poslije jela, spavanja, rada, spolnog odnosa, posta, uzimanja tečnosti, naprezanja. Otkrio je da je većina pojedene hrane izgubljena u procesu koji je on nazvao "insenzibilna perspiracija". U ranim istraživanjima,suština metaboličkih procesa nije otkrivensa, pa su preovladavale hipoteze da živo tkivo pokreće "vitalna sila".

Istraživanjem alkoholnog vrenja, u19. stoljeću, Louis Pasteur je zaključio da pretvaranja šećera u alkohol, izaziva vrenje koje katalizira tvar unutar gljivica, koju je nazva "ferment". Dalje je uočio da je alkoholno vrenje proces povezan za životom gljivičnih ćelija, a ne sa njihovom smrću. To otkriće, zajedno s radom Friedricha Wöhlera iz 1828. o hemijskoj sintezi ureje, dokazalo je da se organski spojevi i hemijske reakcije u ćelijama ne načelno ne razlikuju u od ostalih kemijskih pretvorbi.

Otkriće enzima, na početku 20. Stoljeća, kada je (Eduard Buchner) odvojilo istraživanje hemijskih reakcija metabolizma od biološkog istraživanja ćelije, označilo je nastanak biohemije. U brojnim otkrićima u oblasti biohemije prve plovine 20. stoljeća, posebno se ističe ono Hansa Krebsa – otkriće ciklusa limunske kiseline. Suvremena biohemijska istraživanja su značajno napredovala upotrebom novih tehnika kromatografije, difrakcije X-zraka, NMR spektroskopije, radioizotopnog označavanja i elektronske mikroskopije.

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Voet D., Voet J. (1995): Biochemistry, 2nd Edition, Wiley, http://www.wiley.com/college/math/chem/cg/sales/voet.html |id=}}
  2. ^ Međedović S., Maslić E., Hadžiselimović R. (2000): Biologija 2. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 9958-10-222-6.
  3. ^ Korene Z., Hadžiselimović R., Maslić E. (2001): Biologija za 8. razred osnovne škole. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 9958-10-396-6.
  4. ^ Friedrich C. (1998): Physiology and genetics of sulfur-oxidizing bacteria. Adv. Microb. Physiol., 39: 235–289.|pmid=9328649 |doi=10.1016/S0065-2911(08)60018-1 |series=Advances in Microbial Physiology |isbn=9780120277391}}
  5. ^ Nelson D, L., Cox M. M. (2005): Lehninger principles of biochemistry. W. H. Freeman and Comp., New York, ISBN 0-7167-4339-6.
  6. ^ Fahy E. et al. (2005): A comprehensive classification system for lipids. http://www.jlr.org/cgi/content/full/46/5/839. J. Lipid Res., 46 (5): 839–861.|pmid=15722563 |doi=10.1194/jlr.E400004-JLR200.
  7. ^ Nomenclature of Lipids |publisher=IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature (CBN),http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/lipid/.
  8. ^ Coulston A., Kerner J., Hattner J., Srivastava A. (2006): Nutrition Principles and Clinical Nutrition: Stanford School of Medicine Nutrition Courses. Summit 2006.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

Opće informacije

Metabolizam čovjeka

Baze podataka

Metabolički putevi