Idi na sadržaj

Osnovne SI jedinice

S Wikipedije, slobodne enciklopedije


SI osnovnih jedinica ima sedam: za dužinu, masu, vrijeme, jačinu električne struje, temperaturu, količinu tvari i jačina svjetlosti.

Osnovne SI jedinice
Ime Simbol Veličina Definicija
metar m Dužina Jedan metar jednak je putu koji svjetlost prevali u vakuumu za 1/299 792 458 dio sekunde.
kilogram kg Masa Jedinica mase jednaka je masi internacionalnog etalona (cilindra od platine i iridija) koji se čuva u Međunarodnom birou za tegove i mjere u Parizu.
sekunda s Vrijeme Jedna sekunda je vrijeme 9 192 631 770 perioda zračenja atoma cezija 133 u osnovnom stanju.
amper A Električna struja Ukoliko struja u dva ravna paralelna vodiča beskonačne dužine i zanemarivog poprečnog presjeka, koji se nalaze na udaljenosti jednog metra u vakuumu, proizvodi silu među vodičima od 2×10 −7 N po dužnom metru, onda ta struja iznosi jedan amper.
kelvin K Temperatura Jedan kelvin jednak je 1/273.16 dijelu temperature trojne tačke vode.
Mol mol Količina tvari Jedan mol je ona količina neke tvari koja sadrži svojih elementarnih čestica (atoma, iona, molekula). (Pogledajte članak: Avogadrova konstanta)
kandela cd Intenzitet svjetlosti Jedna kandela je ona svjetlosna jačina koju zrači površina crnog tijela od 1/600000 kvadratnog metra na temperaturi od 2054 K i pritisku od 101 325 paskala.