Simfonija br. 20 (Mozart)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Simfonija br. 20 u D-duru, KV  133, je simfonija koju je komponirao Wolfgang Amadeus Mozart u julu 1772. godine, kada mu je bilo šesnaest godina. Ova simfonija jedna je od mnogih napisanih tokom razdoblja kad je Mozart boravio u Salzburgu, između dva putovanja u Italiju. U usporedbi s drugim simfonijama koje je Mozart napisao u ovom periodu, ova simfonija je ocijenjena kao manje ekstravagantna, s dvije trube uz standardne oboe, rogove i gudačke instrumente. D-dur je ključ koji je u to vrijeme često bio korišten pri komponiranju ceremonijalne muzike, te dobro odgovara prisutnosti truba u ovom muzičkom djelu. [1]

Struktura[uredi | uredi izvor]

Simfonija br. 20 u D-duru komponirana je za flautu, dvije oboe, dvije trube, dva roga i gudačke instrumente. Sastoji se od četiri muzička stavka:

Uvod u stavak Allegro:


\relative c' {
 \tempo "Allegro"
 \version "2.18.2"
 \key d \major
 <d d' d'>4\f r q r |
 q4 r d\p d |
 d4.\startTrillSpan( cis16\stopTrillSpan d) e4 fis |
 e4 r e e |
 e4.\startTrillSpan( d16\stopTrillSpan e) fis4 g |
 fis4 r
}

Allegro Prvi stavak je u D-duru u 4/4 tempu, a napisan je u obliku sonate allegro, s vidljivim odstupanjem rekapitulacije poput slike u ogledalu u odnosu na ekspoziciju. Odnosno, rekapitulacija počinje drugom temom, a Mozart čeka do samog kraja da otkrije povratak na prvu muzičku temu. To čini prvo uvodeći temu tiho sa gudačima, zatim je ponavlja uz gudače sada udvostručene trubama.

Uvod u stavak Andante:


<<
 \new Staff \with {
    instrumentName = #"V1"
   }
   \relative c'' { 
     \version "2.18.2"
     \clef "treble" 
     \tempo "Andante" 
     \key a \major
     \time 2/4
         s4. \tuplet 3/2 {e,16_\markup { \dynamic p \hspace #0.1 \italic { con sordino } } a cis}
          e8-! e4 (d8) 
          cis4 r8 \tuplet 3/2 {e,16 a cis}
          d8-! d4 (cis8)
          b4 r8 \tuplet 3/2 {e,16 gis b}

}
\new Staff \with {
     instrumentName = #"V2" }
  
\relative c'' { 
     \clef "treble" 
     \tempo "Andante" 
     \key a \major
     \time 2/4
     s4. r8 r2
     r8 \tuplet 3/2 {a16_\markup { \dynamic p \hspace #0.1 \italic { con sordino } } e cis} a8 r8 r2
     r8 \tuplet 3/2 {e''16 b gis} e8 r8
 }
>>

Andante Drugi stavak je u A-duru u 2/4 tempu, a sadrži gudače sa solo flautom, koja obično svira u duetu sa prvom violinom za jednu oktavu više. Violine sviraju prigušeno tokom cijelog drugog stavka, a bas linijski dio se svira pizzicato. Ove kombinacije daju ovom stavku nježnu teksturu.

Uvod u stavak Menuet:


 \relative c' { 
     \version "2.18.2"
     \clef "treble" 
     \tempo "Menuet" 
     \key d \major
     \time 3/4
         d4. \f e16 fis g a b cis
         d4 fis4 r8 ais,8
         b4 d fis,
         gis a! r4
         a'8 (g) e-! a,-! fis' (d)
         a'8 (g) e-! a,-! fis'4  
         a,8\p (g) e-! a,-! fis' (d)
         a'8 (g) e-! a,-! fis'4
         d4\f d' cis
         b b' r8 gis8
         a4 cis, b
         a2 r4 \bar ":|."
}

Uvod u Trio:


<<
 \new Staff \with {
    instrumentName = #"V1"
   }
   \relative c'' { 
     \version "2.18.2"
     \clef "treble" 
     \tempo "Trio" 
     \key g \major
     \time 3/4
         r4 d2 \p ~ 
         d4 d2
         b2 d4 ~ 
         d c2
         b2 a4 ~ 
         a g2
        fis4. a8 d4
        cis8 (e) g,2 ~ 
        g8 (fis) a4. d8 ~ 
        d (cis) e4. (g8)
        fis4-! fis, e \trill 
        d2 r4 \bar ":|."
}
\new Staff \with {
     instrumentName = #"V2" }
  
\relative c'' { 
     \clef "treble" 
     \tempo "Trio" 
     \key g \major
     \time 3/4
     d,4\p (g f)
     e8 (d e g fis! a)
     d,4 (g f)
     e8 (d e g fis! a~)
     a d, g2 ~
     g8 fis4 e cis8
     d (fis) a,4. a'8
     g4. e8 cis4
     e8 (d) r8 fis8 (a4)
     g r8 e8 (cis4)
     d-! d cis \trill 
     d2 r4 \bar ":|."
 }
>>

Menuetto - Trio Treći stavak menuet u D-duru počinje hrabro, a potmuliji trio napisan je prvenstveno za gudače (uz mali dodatak oboe).

Uvod u stavak Allegro finale:


\relative c' { 
     \clef "treble" 
     \version "2.18.2"
     \tempo "Allegro" 
     \key d \major
     \time 12/8
         d'8\p d d d d d d d d d d d
         d e fis g a b a4 (g8) fis4.
         a8 (g) dis-! e fis g d (cis) b-! a b cis
         d e fis g a b << {fis4. (e8)} \\ {a,4. (a8)}>> r8 r8
     
}

Allegro Četvrti stavak također u D-duru je dugi ples u 12/8 tempu napisan u obliku sonate allegro. Iako sam Mozart nije označio tempo četvrtog stavka, karakter ovog muzičkog djela i standardni simfonijski oblik tempa ukazuju na to da je Mozart vjerovatno namjeravao da komad ide u "allegro" tempu.[1]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b Mozart, Wolfgang Amadeus (2005). Die Sinfonien III. Kassel, prijevod: Robinson, J. Branford: Bärenreiter-Verlag. str. XI. ISMN M-006-20466-3