Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Cazin)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Cazin.

 1. Akmadžić (Jusuf) Mirsad. Rođen 26. marta 1956. u Cazinu. Poginuo 24. decembra 1993. na Skokovima na dužnosti pomoćnika komandanta Brigade za logistiku u 501. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 2. Alidžanović (Remzo) Suljo. Rođen 7. septembra 1974. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 3. Alijagić (Mehmed) Mirsad - Miro. Rođen 21. augusta 1958. u Podgredini. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 517. lahke brigade.
 4. Babić (Meho) Muhamed. Rođen 18. augusta 1959. u Mutniku. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 5. Bajramović (Smail) Halil. Rođen 18. augusta 1971. u Rujnici. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 510. oslobodilačke brigade.
 6. Bašagić (Mustafa) Esad - Eso. Rođen 25. jula 1965. u Ćoralićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 7. Beganović (Esad) Muhamed. Rođen 14. aprila 1966. u Donjoj Lučkoj. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 5. inžinjerijskog bataljona.
 8. Begić (Rahman) Esad. Rođen 11. januara 1959. u Stijeni. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 9. Civić (Vahid) Amir. Rođen 16. juna 1969. u Donjoj Koprivnoj. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 10. Čajić (Hasan) Ismet. Rođen 2. oktobra 1973. u Cazinu. Poginuo 31. jula 1994. na Šverc brdu kod Pećigrada kao pionir, pripadnik 511. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 11. Čizmić (Hase) Šefik. Rođen 11. januara 1974. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 12. Čović (Šaban) Hasan - Cazinac. Rođen 29. oktobra 1967. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 107. viteške motorizovane brigade.
 13. Čović (Selim) Mesud. Rođen 7. maja 1972. u Prošićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 517. oslobodilačke brigade. Poginuo 23. jula 1995. u Krivaji.
 14. Duraković (Nurija) Senad. Rođen 29. marta 1964. u Gornjoj Koprivnoj. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 15. Džehverović (Ibro) Ramiz. Rođen 5. oktobra 1974. u Cazinu. Poginuo 13. oktobra 1993. u Krušćici (Vitez) kao pripadnik 17. slavne krajiške brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 16. Hadžalić (Hamdo) Mehmed - Pedo. Rođen 9. januara 1961. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 5. bataljona Vojne policije.
 17. Halkić (Redžep) Nijaz - Grom. Rođen 7. juna 1971. u Podgredini. Poginuo 5. decembra 1993. u Šturlićkoj Platnici na dužnosti zamjenika komandira čete u 517. lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 18. Hamulić (Mustafa) Dževad - Hamula. Rođen 2. maja 1966. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 19. Haskić (Ramo) Šaban. Rođen 2. marta 1960. u Mutniku. Poginuo 6. februara 1994. u rejonu Hasinog vrha na grmuško-srbljanskom platou (Bihać) na dužnosti komandira voda u 504. lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 20. Kapić (Mehmed) Hazim. Rođen 12. januara 1956. u Kapićima. Poginuo 13. jula 1994. u rejonu Hasinog vrha na grmuško-srbljanskom platou (Bihać) na dužnosti komandira voda u 503. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 21. Keranović (Began) Ale. Rođen 1. jula 1966. u Tržcu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 502. viteške brdske brigade.
 22. Kličić (Ibrahim) Muhamed - Hamo. Rođen 8. aprila 1971. u Cazinu. Poginuo u činu natporučnika 28. septembra 1995. u Lipniku (Sanski Most) na dužnosti komandira voda u 503. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 23. Lepuzanović (Mujaga) Mujo. Rođen 4. septembra 1971. u Cazinu. Poginuo 16. jula 1995. na Pehovu (Bužim) na dužnosti komandira desetine u 501. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 24. Lulić (Šaban) Alija. Rođen 8. novembra 1967. u Krivaji. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 25. Lulić (Šaban) Munir. Rođen 18. augusta 1970. u Krivaji. Poginuo 4. jula 1994. u Donjoj Lučkoj kao radio-telegrafista u 503. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 26. Ljubijankić (Jusuf) Abid. Rođen 15. oktobra 1969. u Ljubijankićima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 5. bataljona Vojne policije.
 27. Ljubijankić (Hasan) Dževad - Maći. Rođen 15. marta 1966. u Ljubijankićima. Poginuo 7. jula 1994. u Donjoj Lučkoj na dužnosti komandira Izviđačke desetine u 503. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 28. Ljubijankić (Husein) Jusuf. Rođen 10. januara 1968. u Ljubijankićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 5. bataljona Vojne policije.
 29. Ljubijankić (Asim) Kasim - Čaruga. Rođen 31. januara 1958. u Ljubijankićima. Poginuo 9. maja 1994. u Aličajićima na dužnosti pomoćnika načelnika Štaba 502. slavne brdske brigade za obavještajne poslove. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 30. Memić (Muhamed) Sakib - Memo. Rođen 10. augusta 1972. u Stijeni. Poginuo u činu natporučnika 16. juna 1995. na Ablakovini (Sarajevo) na dužnosti pomoćnika komandanta Bataljona za obavještajne poslove u 115. motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 31. Mešić (Smail) Muhamed - Buco. Rođen 1. januara 1969. u Ćoralićima. Poginuo 8. februara 1993. na Hasinom vrhu na grmuško-srbljanskom platou (Bihać) kao pripadnik 101. muslimanske krajiške udarne brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 32. Mujić (Hasan) Husein - Deda. Rođen 11. novembra 1971. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 517. lahke brigade.
 33. Nadarević (Murat) Esad. Rođen 4. augusta 1962. u Tržcu. Poginuo 27. maja 1994. u rejonu Hasinog vrha na grmuško-srbljanskom platou (Bihać) kao izviđač, pripadnik 503. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 34. Nadarević (Smail) Sejad - Sejo. Rođen 9. maja 1972. u Glogovcu. Poginuo 13. decembra 1993. u Ćehićima na dužnosti komandira desetine u 503. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 35. Našić (Hasan) Senad - Tito. Rođen 1. aprila 1966. u Mutniku. Poginuo 17. marta 1994. u rejonu Vrška (Bihać) kao izviđač, pripadnik 503. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 36. Nuhić (Agan) Asmir. Rođen 18. januara 1973. u Podgredini. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 502. viteške brdske brigade. Preminuo od posljedica ranjavanja 31. jula 1995. u Bihaću na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete.
 37. Nuhić (Smail) Redžo. Rođen 16. novembra 1961. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 38. Okanović (Munib) Hasan - Briga. Rođen 12. septembra 1960. u Ostrožcu. Poginuo 26. oktobra 1993. u Johovici (Velika Kladuša) kao pripadnik 517. lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 39. Okić (Nezir) Nezir. Rođen 3. septembra 1967. u Mutniku. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 40. Omanović (Sadik) Faruk - Fantom. Rođen 10. maja 1954. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 41. Omerčević (Hasib) Salih. Rođen 4. decembra 1966. u Gornjoj Koprivnoj. Poginuo 26. juna 1993. na Hasinom vrhu na grmuško-srbljanskom platou (Bihać) kao pripadnik Komande 5. korpusa. Zlatni ljiljan i Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima posthumno su mu dodijeljeni 1994.
 42. Osmanagić (Bećir) Ibro. Rođen 23. januara 1967. u Cazinu. Poginuo 16. septembra 1995. u Velagićima (Ključ) na dužnosti komandira čete u 501. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 43. Pajić (Hasan) Rasim. Rođen 14. oktobra 1972. u Ćoralićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 44. Pehlić (Arif) Rifet. Rođen 21. septembra 1961. u Donjoj Koprivnoj. Poginuo 10. februara 1994. na Hasinom vrhu na grmuško-srbljanskom platou (Bihać) na dužnosti komandira čete u 510. oslobodilačkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 45. Pivić (Hase) Emin. Rođen 12. novembra 1954. u Skokovima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 502. viteške brdske brigade.
 46. Pivić (Arif) Ibrahim - Baja. Rođen 1. oktobra 1956. u Huskićima. Poginuo 17. februara 1994. kod Krivaje na dužnosti zamjenika komandira Izviđačko-diverzantskog voda u 517. lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 47. Pjanić (Ibrahim) Indira. Rođena 4. januara 1972. u Pjanićima. Poginula 19. jula 1992. u Gornjim Spahićima (Bihać) kao bolničarka, pripadnica Općinskog štaba TO Cazin. Zlatni ljiljan posthumno joj je dodijeljen 1994.
 48. Prošić (Rifet) Šerif. Rođen 27. maja 1972. u Prošićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 517. oslobodilačke brigade.
 49. Puškar (Mehmed) Šerif. Rođen 28. juna 1960. u Cazinu. Poginuo 16. novembra 1992. na Kameničkom vrhu kao pripadnik 1. cazinske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 50. Silić (Esad) Husnija. Rođen 15. aprila 1965. u Stijeni. Poginuo 24. aprila 1994. u Mahmutovićima na dužnosti komandira voda u 510. oslobodilačkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 51. Šišić (Huso) Hašim. Rođen 4. aprila 1969. u Šišićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 510. oslobodilačke brigade.
 52. Tirić (Omer) Hase. Rođen 4. augusta 1965. u Pjanićima. Zlatni ljiljan dobio 1992. kao pripadnik Specijalne jedinice za posebne namjene "Crni labudovi".
 53. Topić (Muhamed) Amir. Rođen 28. marta 1965. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 54. Tričić (Hasan) Meho. Rođen 2. januara 1973. u Šturliću. Poginuo 3. augusta 1994. na Beširagića brdu kao pripadnik 517. lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 55. Velagić (Muho) Muharem. Rođen 2. novembra 1966. u Gornjoj Koprivnoj. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 510. oslobodilačke brigade.
 56. Velagić (Zuhdija) Sejfo. Rođen 12. februara 1966. u Cazinu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 57. Zolić (Hase) Rifat - Gero. Rođen 10. decembra 1952. u Tržcu. Poginuo 15. juna 1992. u okolini Jezera (Bihać) kao pripadnik Voda Vojne policije Općinskog štaba TO Bihać. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.