Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Goražde)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja prijeratne općine Goražde, odnosno današnjih općina Goražde i Novo Goražde.

 1. Adilović (Hilmo) Ismet. Rođen 6. januara 1972. u Zorovićima. Preminuo u Goraždu 28. juna 1995. od posljedica ranjavanja na dužnosti komandira odjeljenja u Četi Vojne policije 81. divizije. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 2. Adilović (Adem) Zulfo. Rođen 13. februara 1960. u Goraždu. Poginuo 28. jula 1993. na brdu Žuč (Sarajevo) na dužnosti pomoćnika komandanta Bataljona za obavještajne poslove u 1. slavnoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 3. Aganović (Salko) Vahid. Rođen 12. jula 1961. u Vranešima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 1. slavne motorizovane brigade.
 4. Ajanović (Adem) Šemsudin. Rođen 13. oktobra 1960. u Vitkovićima. Poginuo 11. novembra 1993. na Čauševcu kod Vozuće na dužnosti načelnika Štaba 309. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 5. Alihodžić (Ramiz) Edin. Rođen 14. februara 1974. u Goraždu. Poginuo 11. novembra 1994. u rejonu Rabine (Nevesinje) kao pripadnik 4. izviđačko-diverzantskog bataljona. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 6. Bajramović (Nazif) Džebrail. Rođen 18. maja 1973. u Morincu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 1. drinske udarne brigade.
 7. Bezdrob (Džafer) Enes. Rođen 28. septembra 1962. u Goraždu. Poginuo 29. oktobra 1992. u Donjoj Lijesci (Višegrad) na dužnosti zamjenika komandira Interventnog voda 31. drinske udarne brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 8. Bičić (Mehmed) Hamdija. Rođen 16. januara 1945. u Borovcu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 9. Bučo (Smajo) Emir. Rođen 23. juna 1974. u Goraždu. Poginuo 26. decembra 1993. u kasarni "Maršal Tito" (Sarajevo) kao pripadnik Bataljona Vojne policije Štaba Vrhovne komande. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 10. Bujak (Numo) Senad. Rođen 21. decembra 1965. u Goraždu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 11. Delić (Edhem) Sead. Rođen 13. septembra 1954. u Goraždu. Zlatni ljiljan dobio 1995, a Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima 1998. kao pripadnik Komande 2. korpusa.
 12. Drljević (Huso) Meho. Rođen 5. augusta 1941. u Kopačima. Poginuo 16. juna 1995. na Sjenokosu na dužnosti komandanta bataljona, načelnika Štaba i zamjenika komandanta 831. lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 13. Ferhatović (Šaćir) Inas - Mađar. Rođen 14. aprila 1959. u Krašićima. Poginuo 30. oktobra 1992. na Dublju na dužnosti komandira čete u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 14. Gabela (Adem) Sead. Rođen 1. novembra 1961. u Goraždu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 81. divizije.
 15. Habibović (Nazif) Hilmo. Rođen 16. februara 1949. u Radmilovićima. Zlatni ljiljan dobio 1997. kao pripadnik 1. drinske udarne brigade.
 16. Hadžić (Abid) Derviš - Dedo. Rođen 1. decembra 1967. u Paraunu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 801. lahke brigade.
 17. Hodo (Ahmet) Mirsad. Rođen 7. aprila 1960. u Goraždu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 102. motorizovane brigade.
 18. Hodžić (Asim) Fuad. Rođen 1. februara 1968. u Goraždu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 807. muslimanske brigade.
 19. Homoraš (Alija) Adem. Rođen 4. aprila 1957. u Podmeljinama. Preminuo 10. augusta 1992. u Goraždu od posljedica ranjavanja kao pripadnik 31. drinske udarne brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 20. Imamović (Muharem) Mujo. Rođen 12. marta 1953. u naselju Kola. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 801. lahke brigade.
 21. Imamović (Huso) Zaim. Rođen 22. aprila 1961. u Poratku. Poginuo u činu brigadira 9. oktobra 1995. na Rogojskoj gredi (Treskavica) na dužnosti komandanta 14. divizije. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 22. Korda (Junuz) Nezir. Rođen 3. novembra 1958. u Kordićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 23. Kukavica (Faid) Omer. Rođen 22. juna 1972. u Goraždu. Poginuo 14. augusta 1995. na Lastavicama kao diverzant, pripadnik 81. divizije. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 24. Mašić (Šerif) Ifet. Rođen 10. januara 1961. u Mašićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 25. Mehović (Rašid) Alija. Rođen 3. juna 1967. u Kopačima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 831. lahke brigade. Poginuo 16. juna 1995. na Sjenokosu na dužnosti komandira voda.
 26. Mršo (Rasim) Bego. Rođen 26. marta 1964. u Faočićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade. Poginuo 16. maja 1995. na Osanici na dužnosti komandira čete.
 27. Mršo (Ibrahim) Fadil. Rođen 15. novembra 1963. u Faočićima. Poginuo 9. oktobra 1992. u Prači (Pale) na dužnosti komandira čete u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 28. Mršo (Asim) Hakija. Rođen 7. januara 1963. u Goraždu. Zlatni ljiljan dobio 1992. Poginuo 26. decembra 1992. na Mujkića brdu (Sarajevo) na dužnosti komandira čete Odreda Vogošća.
 29. Mršo (Hamed) Muhamed. Rođen 1. septembra 1969. u Faočićima. Poginuo 7. augusta 1993. kod Kokinog Sela na dužnosti komandira Haubičke baterije u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 30. Mršo (Rašid) Ramiz. Rođen 14. marta 1974. u Faočićima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 1. drinske udarne brigade.
 31. Mujagić (Jusuf) Abid. Rođen 25. augusta 1967. u Osječanima. Poginuo 21. decembra 1992. u Zebinoj Šumi (Foča) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete u 31. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 32. Muratspahić (Ibro) Mustafa. Rođen 15. aprila 1945. u Vitkovićima. Poginuo 20. decembra 1992. u Zebinoj Šumi (Foča) na dužnosti komandanta bataljona u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 33. Obuća (Hašim) Ćamil. Rođen 27. oktobra 1958. u Goraždu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 807. muslimanske brigade.
 34. Odžaković (Mujo) Fadila - Žuta. Rođena 14. marta 1958. u Goraždu. Poginula 20. septembra 1992. na brdu Žuč (Sarajevo) kao pripadnica 1. motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno joj je dodijeljen 1993, a Orden zlatnog grba sa mačevima 1994.
 35. Pijadžer (Ramiz) Mehmed. Rođen 10. marta 1953. u Goraždu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 36. Pljevljak (Šaćir) Nazif. Rođen 24. marta 1969. u Brusu. Poginuo 11. juna 1993. na Crvenim stijenama na dužnosti komandira voda u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 37. Sakić (Mustafa) Nedžad. Rođen 25. januara 1970. u Kolovaricama. Poginuo 31. marta 1994. na Carevoj ravni na dužnosti komandanta bataljona u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 38. Sijerčić (Ferid) Selver. Rođen 16. augusta 1952. u Goraždu. Poginuo 22. augusta 1995. na Barama na dužnosti načelnika tehničke službe 81. divizije. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 39. Šeho (Ramiz) Muamir. Rođen 19. augusta 1968. u Kolovaricama. Poginuo 9. septembra 1994. na dužnosti pomoćnika komandanta za obavještajne poslove u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 40. Šehović (Mujo) Munib. Rođen 10. aprila 1964. u Orahovicama. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 155. motorizovane brigade.
 41. Škamo (Šaćir) Zijad. Rođen 2. novembra 1965. u Zorovićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 105. motorizovane brigade.
 42. Trgo (Ahmet) Ismet. Rođen 17. marta 1953. u Žuželu. Poginuo 18. aprila 1994. na Obarku na dužnosti komandira voda u 843. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 43. Turčalo (Murat) Abid. Rođen 8. maja 1946. u Zorovićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 81. divizije.
 44. Tutić (Ramiz) Džemal. Rođen 29. maja 1958. u Žuželu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 45. Tutić (Ramiz) Feriz. Rođen 22. januara 1962. u Zorovićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 843. lahke brigade.
 46. Zorlak (Huso) Rašid. Rođen 17. aprila 1948. u Zorlacima. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik Komande 1. korpusa.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.