Koncesija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnog bogatstva tj. dobra u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa određenih Zakonom o koncesijama.

Dva ključna pojma koja se vežu za koncesiju su:

Koncesor: nadležno ministarstvo ili organ vlasti u državi, kojeg odredi Vlada kao nadležnog za dodjelu koncesije.

Koncesionar: pravno lice osnovano u skladu sa važećim zakonskim popisima u vlasništvu domaćeg ili stranog lica kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu sa zakonom.

Elemenati na osnovu kojih se utvrđuje vrijednost koncesije su:

  • vrijeme korištenja koncesije
  • eksploatacija površine prirodnog bogatstva
  • količina iskorištenosti koncesionog prava.