Sektor za hidrogeologiju zavoda za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sektor za hidrogeologiju je jedan od šest sektora odnosno organizacionih jedinica u Federalnom Zavodu za geologiju čiji je osnivač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Djelatnost[uredi | uredi izvor]

Sektor za hidrogeologiju učestvuje u pripremanju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti hidrogeoloških istraživanja, podzemnih pitkih, mineralnih, termomineralnih i termalnih voda. Učestvuje u pripremi prijedloga informacija za Vladu Federacije iz oblasti podzemnih voda. Vrši izradu hidrogeoloških podloga za razvoj vodosnabdijevanja. Vrši hidrogeološka istraživanja iz oblasti pitkih, termalnih, termomineralnih i mineralnih pozmenih voda. Vrši hidrogeološka istraživanja iz oblasti geotermalne energije. Vrši naučno-stručno usavršavanje zaposlenika u sektoru, unapredjuje i uvodi savremene metode u oblast hidrogeoloških istraživanja. Vrši izradu Elaborata o količinama i kvalitetu svih podzemnih voda, uspostavlja saradnju sa drugim organima Federacije koji se bave problematikom vodosnabdijevanja i zaštite podzemnih voda. Vrši izradu elaborata o zaštiti voda i daje prijedloge uskadištenja opasnih i toksičnih materija u podzemlju. Priprema nacrte srednjoročnih i godišnjih programa radova i vrši druge poslove iz djelokruga Sektora.

Aktuelni projekti[uredi | uredi izvor]

Projekat: Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije BiH

Realizacija projekta Katastra mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije Bosne i Hercegovine započeta je 2006 godine. Katastar predstavlja jedan od informativno-analitičkih projekata, koji se radi na osnovu Programa rada Federalnog zavoda za geologiju – Sarajevo koji je uradjen 2006. godine. Ovaj zadatak pripada osnovnim geološkim istraživanjima i urađen je prema Pravilniku o sadržini projekata i elaborata geoloških istraživanja (Sl. list RBiH br. 3/93).

Katastar se radi na osnovu suvremenih znanstvenih dostignuća i isti će služiti kao osnovni dokument za sistematsko istraživanje i korištenje predmetnih voda sa fundamentalnog, regionalnog i detaljnog aspekta, a u isto vrijeme on će biti i prikaz dosadašnjeg stupnja poznavanja mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije Bosne i Hercegovine.

Katastar buhvatita izradu slijedećih dokumenata: 1) katastara svih pojava i objekata mineralnih, termalnih i termomineralnih voda sa fizikalno – kemijskim, geološkim i hidrogeološkim elementima, te sadašnjim i potencijalnim korištenjem voda i njihovih konstituenata, 2) kataloga navedenih pojava, 3) karte mineralnih, termalnih i termomineralnih voda, 1:200 000, koja će se sastojati od karte osnovnih karakteristika mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i Karte sadašnjeg i potencijalnog korištenja mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i 4) tumača karte.

U skladu sa najnovijim svjetskim iskustvima i rezultatima iz BiH u proteklih 27 godina (pronalaženje novih izvora i novih ležišta bušenjem, prošireno korištenje voda i njhovih konstituenata u privredne svrhe na brojnim lokacijama) pristupit će se izradi karte, 1:200 000 daleko kompleksnijeg sadržaja sa katalogom i katastrom svih pojava i objekata ovih voda i svim relevantnim podacima te sadašnjim i potencijalnim korištenjem voda i njihovih konstituenata.

U navedenim segmentima Katastra će se prikazati opće geološke i hidrogeološke zakonomjernosati rasprostranjenja predmetnih voda, hidrogeokemijski tipovi voda, perspe­ktivna ležišta i područja u pogledu pridobijanja voda, te plinski i ionski sastav voda, sadržaj specifičnih komponenti, temperature, izdašnosti pojava i objekata, termoenergetski potencijal, vrste pojava i objekata, litostratigrafija akvi­fera, sadašnje i potencijalno korištenje voda te indikacije postojanja i budućih zona istraživanja.

Izrada Katastra ima svoje društveno i stručno opravdanje, koje se ogleda u slijedećem: teren Bosne i Hercegovine pa i FBiH predstavlja kompleksnu geološko-hidro­geološku sredinu, koja uvjetuje postojanje preko 600 registriranih pojava (izvori) i objekata (bušotine i bunari) ovih voda različi­tih konstituenata, geneze i upotrebne vrijednosti na oko 200 ležišta voda. Ove vode predstavljaju izuzetno prirodno bla­go, koje se može koristiti u raznim privrednim djelatnostima, ali i za izvoz pitkih, mineralnih i ljekovitih voda. Vode su pretežno obnovljivi resursi, te imaju prednost u trajnosti korištenja, BiH daleko zaostaje za drugim razvijenim zemljama u pogledu polivalentnog istraživanja i korištenja voda te je evidentna potreba rada na ovom zadatku sa stručnog, naučnog i aplikativnog aspekta.

Predmetne vode BiH imaju širok dijapazon primjene u balneologiji, medicini, rekreaciji, sportu, turizmu, flaširanju voda, ekstrakci­ji soli i plinova iz voda, za vodosnabdjevanje, koriš­tenje toplinske energije voda, upoznavanje geo­loških elemenata, una­pređivanju balneološko – medicinskih znanstvenih metoda. Uz ovo u FBiH postoje tipovi veoma efektivnih voda, specifičnog fiziko-kemizma kakvih nema u širim prostorima Balkana, što tkđ. opravdava istraživanja; to su vode Turije, Raduše-Tešanj, Sanske Ilidže, Slatine-Jablanica sa značajnim kapacitetima.

Katastar kao sinteza poznavanja ovih voda treba poslužiti u sistematskom istraživanju i korištenju voda, da pokaže postojeća ležišta, pojave i objekte, te terene za potencijalno pronalaženje voda, kao i da se postojeća ležišta optimalno sada i u buduće polivalentno koriste.

Rad na Katastru će se sastojati od terenskih, laboratorijskih i kabinetskih istraživanja.

Investitor izrade ovog programa je Vlada FBiH, Izvođač radova je Federalni zavod za geologiju Sarajevo, dok će pojedine laboratorijske radove obavljati kompetentne institucije.

Katastar kao dugoročni projekt je prihvaćen u planu budžeta za period 2007-2009 godina. Projekt će realizirati sektor za hidrogeologiju.