Nada Miletić

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Nada Miletić
Rođenje (1925-05-12) 12. maj 1925.
Prijedor, Kraljevina SHS
Smrt 8. oktobar 2002.(2002-10-08) (starost: 77)
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Mjesto počivanja Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Zanimanje Arheolog, historičar umjetnosti
Godine aktivnosti 1950-90.
Nagrade Orden rada sa srebrenim vijencem i Orden zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom

Nada Miletić (12. maj 1925. Prijedor- 08. oktobar 2002. Sarajevo), arheolog i historičar umjetnosti. Rođena je u porodici prosvjetnih radnika. Srednju školu pohađala je u Skoplju i Čačku. Studiji historije umjetnosti i arheologije, završava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1950. godine. Po završetku studija, zapošljava se u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, u Sarajevu. Tokom svoga radnog vijeka, prošla je sva muzejska znanja i stekla najveće zvanje, muzejski savjetnik. Penzioniše se 1990. godine. Pripadala je generaciji pionira moderne arheologije Bosne i Hercegovine, formirane tokom 50 - tih godina, 20. vijeka.

Za četiri decenije aktivnog rada, Miletić je dala veliki doprinos bosanskohercegovačkoj arheologiji. Njeno glavno naučno područje bila je: problematika srednjovjekovne arheologije i srednjovjekovne umjetnosti na području Bosne i Hercegovine.[1] Učestovala je na rekognisciranju nekoliko stotina novih arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Tu se posebno ističu: Grudine u Čupuljiću kod Bugojna.

N. Miletić otkrila je i rekognoscirala nekoliko stotina novih arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini iz svih epoha. Najveći doprinos Nade Miletić je na polju ranosrednjovjekovne arheologije i umjetnosti, vremena seobe naroda i ranslavenskog doba na području današnje Bosne i Hercegovine. Pored toga značajan doprinos dala je proučavanju stećaka (monografija Stećci 1982). Nada Miletić sastavila je preko 2200 jedinica u raznim enciklopedijama i leksikonima. Mjesto i uloga Nade Miletić u arheologiji najbolje se prepoznaje po AL BiH gdje joj pripada obrada ranog srednjeg vijeka skoro u cjelini. Odlikovana je Ordenom rada sa srebrnim vijencem 1973. i Ordenom Zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom, 1989. godine.


Arheološka istraživanja (istraživanja vođena samostalno)[uredi | uredi izvor]

 • Ranosrednjovjekovna nekropola Mihaljevići kod Sarajeva, u periodu od 1954. do 1958. godine.
 • Nekropola sa stečcima, Potoci kod Mostara, 1959. godine.
 • Ranosrednjovjekovna nekropola Rakovčani kod Prijedora, 1960. - 1964. i 1972. godine.
 • Ranoslavenska nekropola Mahovljani kod Laktaša - Luke, 1969. - 1971. godine

Literatura[uredi | uredi izvor]

Monografije i radovi u zbornicima:[uredi | uredi izvor]

 • Nakit u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej, Sarajevo 1963.
 • Umjetnost stećaka, (u koautorstvu sa Alojz Benac), Zemaljski muzej, Sarajevo 1965., str. 28+34 slike.
 • Ranoslovensko doba, «Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do početka turske vladavine», Veselin Masleša, Sarajevo 1966, str. 379-402.
 • Novi prilozi poznavanju autohtonih kulturnih elemenata u Bosni u doba doseljavanja Slovena, «Predslavenski etnički elementi na Balkanu u etnogenezi Južnih Slavena», ANU BiH, Sarajevo 1969, str. 233-238.
 • Reflets des Grandes Invasions en Bosnie - Herzégovine, "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini", Matica srpska, Novi Sad 1978, str. 97-107 + 2 slike i 4 table.
 • Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie - Herzégovine, «Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave», Tome 2, VEDA - Vydatelstvo Slovenskej akademie vied, Bratislava 1980, str. 287-306.
 • Stećci, "Umetnost na tlu Jugoslavije", Jugoslavija, Beograd - Spektar, Zagreb - Prva književna komuna, Mostar, 1982.
 • Stećci - arheološki i likovni aspekt, «Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja», MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982, str. 233-240.
 • Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne, «Zbornik Arheološkog društva Bosne i Hercegovone I», Sarajevo 1983, str. 217-224.
 • Ranoslovensko doba, «Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast», Veselin Masleša, Sarajevo 1984, str. 375-434.
 • Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt), AL BiH, Tom I, Sarajevo 1988., str. 41-43.
 • Opšti leksikografski dio, (obrada 43 pojma), AL BiH, Tom I, Sarajevo 1988.
 • Arheološka nalazišta, Regije 1-13, (obrada 997 nalazišta), AL BiH, Tom II, Sarajevo 1988.
 • Arheološka nalazišta, Regije 14-25, (obrada 1591 nalazišta), AL BiH, Tom III, Sarajevo 1988.
 • Ćiro Truhelka (1865-1942), «Spomenica stogodišnjice rada Zemaljskog muzeja Bosne Hercegovine 1888-1988», Sarajevo 1988, 39-43.
 • Naučna djelatnost u oblasti srednjevjekovne arheologije, «Spomenica stogodišnjice rada Zemaljskog muzeja Bosne Hercegovine 1888-1988», Sarajevo 1988., str. 119-137.
 • Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine, «Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi», Zemaljski muzej, Sarajevo 1989, str. 111-120.
 • Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine, «Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu», Posebna izdanja ANU BiH 95, Odjeljenje društvenih nauka 27, Sarajevo 1991, str. 201-208 + 4 table.
 • Bosna i Hercegovina u doba Karolinga, kraj VII – početak X vijeka”, Katalog izložbe (Autori teksta Nada Miletić, Margita Gavrilović, Mirsad Sijarić), Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2001, str. 31.
 • Neke karakteristike stećaka zemlje Pavlovića, "Zemlja Pavlovića. Srednji vijek i period turske vladavine", Zbornik radova sa naučnog skupa, Rogatica, 27-29. juna 2002., Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi 5, Odjeljenje društvenih nauka 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 2003, str. 455-481.

Ostali radovi:[uredi | uredi izvor]

 • Crkva sv, Klimenta u Mostaćima, GZM (A) 9, Sarajevo 1954, 281-297+2 table.
 • Nalaz ranosrednjovjekovnih fibula iz Rajlovca, GZM (A) 10, Sarajevo 1955, 151-155+1 tabla.
 • Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 8, Split 1954, GZM (I-E) 10, Sarajevo 1955, 217-218.
 • Nekropola u selu Mihaljevićima kod Rajlovca, GZM (A) 11, Sarajevo 1956, 9-39+12 tabli.
 • Nekoliko nepublikovanih predmeta iz srednjovjekovne zbirke Zemaljskog muzeja, GZM (A) 12, Sarajevo 1957, 263-265.
 • Srednjevekovni grobovi u Tumulu na "Crkvini" (Sjeversko), GZM (A) 14, Sarajevo 1959., 217-219+1 tabla.
 • Nekropola u selu Mihaljevićima kod Rajlovca (Rezultati naknadnih iskopavanja), GZM (A) 15-16, Sarajevo 1960-1961, 249-257+3 table.
 • Izvještaj o zaštitnom iskopavanju u Potocima kod Mostara, GZM (A) 17, Sarajevo 1962, 153-157+3 table.
 • Nakit i oružje IX-XII veka u nekropolama Bosne i Hercegovine, GZM (A) 18, Sarajevo 1963, 155-178.
 • Marian Wenzel, Bosnian and herzegovinian Tombstones - Whe Made Them and Why, Südost-forschungen 21, München 1962, GZM (A) 19, Sarajevo 1964, 220-223.
 • Nakit u Bosni i Hercegovini od kasne antike do najnovijeg doba, Starinar 17, Beograd
 • 1966.
 • Gradine, Čipuljić, Bugojno - srednjovekovna nekropola, Arheološki pregled 8, Beograd 1966, 159.
 • Slovenska nekropola u Gomjenici kod Prijedora, GZM (A) 21-22, Sarajevo 1966-1967, 81-154+32 table.
 • Gradine, Čipuljić, Bugojno - srednjovekovna nekropola, Arheološki pregled 10, Beograd 1968, 181.
 • Ranosrednjovjekovna nekropola u Rakovčanima kod Prijedora, GZM (A) 25, Sarajevo 1970, 119-177.
 • Resultats des recherches sur la période paléoslave su Bosni - Herzegovine, Balcanoslavica 1, Prilep 1972, 121-128.
 • Srednjovjekovna skulptura u Bosni i hercegovini, Radio Sarajevo Treći program III/5, Sarajevo 1974, 291-312.
 • Elementi della cultura di Koetlach in Bosnia e Erzegovina, Balcanoslavica 4, Prilep 1975, 93-111.
 • Ranosrednjovjekovni nalazi iz Rudica kod Glamoča, GZM (A) 30-31, Sarajevo 1975-1976, 231-242.
 • Gradine, Korita, Duvno - ranosrednjovekovna nekropola, Arheološki pregled 18, Beograd 1976., 128-129.
 • Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna, GZM 33 (1978), Sarajevo 1979, 141-204.
 • Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela, Zbornik Narodnog muzeja 9-10, Beograd 1979, 145-151 + 4 table.
 • Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina, Balcanoslavica 9, Prilep, 1980, 43-50.
 • Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke, GZM 34 (A) (1979), Sarajevo 1980, 137-181.
 • Batković, Enciklopedija Jugoslavije I, 2. izdanje, Zagreb 1980, 527.
 • Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoća, GZM (A) 35-36, Sarajevo 1980-1981, 213-224.
 • Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom blatu, GZM (A) 37, Sarajevo 1982, 123-177 + 3 priloga.
 • Gradine, Bugojno - srednjovekovna nekropola, Arheološki pregled 23, Beograd 1982, 147-177.
 • Gomjenica, Enciklopedija Jugoslavije IV, 2 izdanje Zagreb 1986, 430.
 • Grudine, Enciklopedija Jugoslavije IV, 2 izdanje Zagreb 1986, 621.
 • Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini - komparativna razmatranja, GZM (A) NS 44, Sarajevo 1989, 175-200.
 • Reljefna ploča iz Carevog polja kod Jajca, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANU BiH 30, Sarajevo 2002, 493-507.


Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Dautović, Andrea; Lalević, Olga (2008). "Bibliografija radova Nade Miletić, naučnog savjetnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine". Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (Sarajevo: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine): 200.