Biološke nauke

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Kao kompleksna nauka o životu, biologija obuhvata mnoštvo užih oblasti ili tzv. disciplina, koje su uključene u sistem biološkik nauka. I klasične i moderne biološke nauke su se toliko izdiferencirale da gotovo svaka ima specifičan pojmovnik, koji nije ekvivaklentan istim terminima u nekoj drugoj oblasti, u kojoj može imati i sasvim drugo, ponekad zbinjujuće značenje.[1][2][3]

Brojna su područja biologije, a slijedi kraći spisak sa konsenzusnim definicijama:

Nauka Definicija
Anatomija Građa organizma i njegovih struktura; nauka koja ih proučava
Bakteriologija Nauka o bakterijama
Bioantropologija Biologija čovjeka
Biofizika Fizika životnih pojava i procesa
Biogeografija Nauka o geografskoj distribuciji živih bića i njihovih zajednica
Biohemija Hemija životnih pojava i procesa
Bioinformatika Nauka o bioinformacijskim procesima i pojavama, njiovim modelima i predviđanjima
Biosistematika Naučna klasifikacija živih bića (na osnovu sličnosti i srodničkih odnosa)
Botanika Nauka o biljkama
Citogenetika Prožimajuće, interaktivno naučno području između citologije i genetike
Citologija Biologija ćelije – nauka o građi i funkciji živih ćelija
Citotaksonomija Taksonomija na bazi citoloških pokazatelja (primarno: hromosomskih garnitura)
Dendrologija Biologija stablašica I ostalih drvenastih biljaka
Ekologija Nauka o međuovisnosti živog i neživog svijeta (nauka o živim bićima u svom okolišu)
Etologija Nauka o ponašanju živih bića
Embriologija nauka o embriogenezi
Entomologija Nauka o insektima
Evolucija Nauka o porijeklu i razvoju života na Zemlji
Filogenetika Filogenija na bazi molekulske genetike
Filogenija Nuka o filogenezi
Fitosociologija (Fitocenologija) Nauka o karakterizaciji i klasifikaciji biljnih zajednica
Fiziologija Nauka o životnim procesima
Genetika Nauka o biološkom nasljeđivanju i promjenjivosti živih bića
Genomika Nauka o genomima
Herpetologija Nauka o vodozemcima i gmizavcima
Histologija Nauka o tkivima
Imunologija Biologija samoodbrambenog (imunskog) sistema organizama
Kariologija Nauka o ćelijskom jedru
Lihenologija Nauka o lišajima
Mamalogija Nauka o sisarima
Metabolomika Nauka o metabolomima
Mikologija Nauka o gljivama
Mikrobiologija Nauka o mikroorganizmima
Molekulska biologija Nauka o životnim pojavama i procesima na molekularnoj razini
Morfologija Nauka o spoljašnjem obliku i građi organizama
Paleontologija Biologija živog svijeta minulih geoloških epoha
Palinologija Nauka o polenima
Proteomika Nauka o proteomima
Protistologija Nauka o protistima
Protozoologija Nauka o protozoama
Somatologija Nauka o oblicima i građi (konstituciji) živih bića
Strukturna biologija Biologija strukture bioloških makromolekula
Taksonomija Nauka o klasifikaciji živih bića (uz hijerarhijsko srodničko grupiranje)
Zoologija Nauka o životinjama

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Raven P. H., Johanson G. B. (1999). Biology. WCB/McGraw–Hill, New York.
  2. ^ Neill, Campbell (1996). Biology; Fourth edition. The Benjamin/Cummings Publishing Company. str. G-21 (Glossary). ISBN 978-0-8053-1940-8.
  3. ^ Douglas (1998). Evolutionary Biology; Third edition. Sinauer Associates. str. 88. ISBN 978-0-87893-189-7.