Selen

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži
Ambox warning blue construction.svg Trenutno se vrše izmjene na stranici.
Molimo ostale korisnike da ne uređuju sadržaj stranice dok je prikazano ovo obavještenje kako bi se izbjegao konflikt s izmjenama. Ako imate komentare i pitanja u vezi sa stranicom, koristite stranicu za razgovor.
Napomena: Ovaj šablon možete ukloniti ako nije bilo izmjena u posljednja 3 dana.
Posljednju izmjenu je napravio korisnik C3r4 (razgovor · doprinosi), 30. 11. 2015. u 21:27.
Selen
SeBlackRed.jpg
[Ar] 3d104s24p4 34Se
   
Periodni sistem elemenata
Općenito
Hemijski element, Simbol, Atomski broj Selen, Se, 34
Serija Polumetali
Grupa, Perioda, Blok 16, 4, p
Izgled metalno siv
Zastupljenost 8 · 10−5[1] %
Atomske osobine
Atomska masa 78,971[2] u
Atomski radijus (izračunat) 115 (103) pm
Kovalentni radijus 120 pm
Van der Waalsov radijus 190 pm
Elektronska konfiguracija [Ar] 3d104s24p4
Broj elektrona u energetskom nivou 2, 8, 18, 6
Izlazna energija 5,9[3] eV
1. energija ionizacije 941 kJ/mol
2. energija ionizacije 2045 kJ/mol
3. energija ionizacije 2973,7 kJ/mol
4. energija ionizacije 4144 kJ/mol
Fizikalne osobine
Agregatno stanje čvrsto
Mohsova skala tvrdoće 2
Kristalna struktura heksagonalna
Gustoća 4790 kg/m3
Magnetizam dijamagnetičan (\chi_{m} = −1,9 · 10−5)[4]
Tačka topljenja 494 K (221 °C)
Tačka ključanja 958,2[5] K (685 °C)
Molarni volumen 16,42 · 10−6 m3/mol
Toplota isparavanja 95,5[5] kJ/mol
Toplota topljenja 5,4 kJ/mol
Pritisak pare 0,695 Pa pri 494 K
Brzina zvuka 3350[6] m/s pri 293,15 K
Specifična toplota 320 J/(kg · K)
Specifična električna provodljivost 1,0 · 10−10 S/m
Toplotna provodljivost 0,52 W/(m · K)
Hemijske osobine
Oksidacioni broj ±2, 4, 6
Oksidi SeO2
Elektrodni potencijal −0,67 V (Se + 2e → Se2−)
Elektronegativnost 2,55 (Pauling-skala)
Izotopi
Izo RP t1/2 RA ER (MeV) PR
74Se

0,87 %

Stabilan
75Se

sin

119,779 d ε 0,864 75As
76Se

9,36 %

Stabilan
77Se

7,63 %

Stabilan
78Se

23,78 %

Stabilan
79Se

sin

3,27 · 105 god β- 0,151 79Br
80Se

49,61 %

Stabilan
82Se

8,73 %

1,08 · 1020 god β- β- 2,995 82Kr
Sigurnosno obavještenje

Oznake upozorenja

Otrovno

T
Otrovno
Obavještenja o riziku i sigurnosti R: 23/25-33-53
S: (1/2-)20/21-28-45-61
Ukoliko je moguće i u upotrebi, koriste se SI osnovne jedinice.
Ako nije drugačije označeno, svi podaci su podaci dobiveni mjerenjima u normalnim uslovima.

Selen je hemijski element sa simbolom Se i atomskim brojem 34. To je metaloid VIA grupe periodnog sistema (mada ga mnogi izvori svrstavaju u nemetale) čije su osobine između susjednih halkogenih elemenata: sumpora i telura. U prirodi se rijetko nalazi u elementarnom stanju ili kao neki čisti spoj u rudi. Selen je (grč. σελήνη, selene, bos. Mjesec) otkrio Jacob Berzelius 1817. zapazivši sličnost novog elementa sa ranije poznatim telurom (čije ime znači Zemlja).

Selen je pronađen u sulfidnim metalnim rudama bakra u nečistom stanju, gdje djelimično zamjenjuje sumpor. Komercijalno, selen se proizvodi kao nusproizvod u procesu rafiniranja tih ruda. Poznati su i minerali koji su čisti selenidi ili selenati, ali su oni rijetki. Najčešća komercijalna upotreba selena danas je u proizvodnji stakla i u pigmentima. Selen je poluprovodnik i koristi se u fotoćelijama. Također se koristi u elektronici, gdje je nekad bio vrlo važan, ali su ga danas većinom potisli poluprovodnički uređaji od silicija. Danas se selen koristi u nekoliko uređaja za zaštitu od previsokog napona kod naizmjenične struje i jedne vrste fluorescentne kvantne tačke (nanokristal).

U velikim količinama, soli selena su otrovne, međutim selen u veoma malim količinama je neophodan za ćelijsku funkciju kod mnogih živih bića, uključujući sve životinje, te je sastojak mnogi multivitaminskih preparata i drugih dijetetskih proizvoda, uključujući i dječije kaše. Selen je sastojak i antioksidantskih enzima glutation peroksidaze i tioredoksin reduktaze (indirektno reduciraju određene oksidirane molekule u životinjskom organizmu i nekim biljkama). Također je prisutan u tri tipa enzima dejodinaze, kojima se jedan tiroidni hormon pretvara u drugi. Potrebe za selenom u biljkama različite su od vrste do vrste, pa tako neke biljke zahtijevaju relativno velike količine selena dok druge gotovo nikako.[7]

Osobine[uredi | uredi izvor]

Fizičke[uredi | uredi izvor]

Strukura molekule ciklooktaselena

Selen postoji u nekoliko alotropskih modifikacija koje zagrijavanjem ili hlađenjem prelaze jedna u drugu na različitim temperaturama i različitim brzinama. Kada se dobije u laboratoriji hemijskim reakcijama, selen je obično amorfna čvrsta materija u obliku crvenog praha. Kada se on brzo topi, prelazi u crnu, staklastu formu, koja se obično komercijalno prodaje kao kuglice.[8] Struktura crnog selena je nepravilna i kompleksna a sastoji se iz polimernih prstenova sa oko 1000 atoma u svakom prstenu. Crni Se je krhka, sjajna čvrsta tvar, slabo rastvorljiva u CS2. Zagrijavanjem do 50°C postaje mehka a prelazi u sivi selen na temperaturi od 180°C. Ako su prisutni halogeni elementi i amini, temperatura transformacije je niža.[9]

Crvene α, β i γ forme dobijaju se iz rastvora crnog selena putem različitih brzina isparavanja rastvarača (obično CS2). Sve te forme imaju relativno nisku, monoklinsku kristalnu simetriju i sve sadrže gotovo identično naborane Se8 prstenove aranžirane na različite načine, kao kod sumpora. Pakovanje je najgušće u α formi. U Se8 prstenu udaljenost Se-Se iznosi 233,5 pm a ugao između Se-Se-Se je 105,7°. Drugi alotropi selena mogu sadržavati i Se6 ili Se7 prstenove.[9]

Najstabilnija i najgušća forma selena je sivi koji ima heksagonalnu kristalnu rešetku sastavljenu iz heličnih polimernih lanaca. Udaljenost Se-Se u njima iznosi 237,3 pm a ugao Se-Se-Se je 130,1°. Najmanja udaljenost između lanaca iznosi 343,6 pm. Sivi selen nastaje blagim zagrijavanjem drugih alotropa, sporim hlađenjem istopljenog Se ili kondenzacijom para selena neposredno ispod tačke topljenja. Iako su druge forme selena izolatori, sivi selen je poluprovodnik koji pokazuje znatnu fotokonduktivnost. Za razliku od drugih alotropa, on nije rastvorljiv u ugljik-disulfidu.[9] Otporan je na oksidaciju na zraku i nenapadaju ga neoksidirajuće kiseline. Sa snažnim redukcijskim sredstvima gradi poliselenide. Selen ne iskazuje neobične promjene u viskoznosti poput sumpora kada se postepeno zagrijava.[8]

Izotopi[uredi | uredi izvor]

Glavni članak: Izotopi selena

Selen u prirodi se javlja u šest izotopa od čega je pet stabilnih: 74Se, 76Se, 77Se, 78Se i 80Se. Najmanje tri od njih su proizvodi fisije, zajedno sa radioaktivnim selenom-79, koji ima vrijeme poluraspada od 327 hiljada godina.[10][11] Konačni stabilni prirodni izotop 82Se ima vrlo dugo vrijeme poluraspada (preko 1020 godina, a raspada se putem dvostrukog beta raspada na kripton 82Kr), a iz praktičnih razloga može se smatrati da je stabilan. Osim stabilnih, poznato je 23 druga nestabilna izotopa.[12]

Selen-79 je izuzetno važan za izračun doze koji se vrši u okviru geološkog skladištenja dugoživućeg radioaktivnog otpada.[12]

Rasprostranjenost[uredi | uredi izvor]

Prirodni selen u pješčaru iz rudnika uranija u blizini Grantsa, Novo Meksiko

Samorodni (tj. elementarni) selen je veoma rijedak mineral koji obično ne gradi dobro kristale, ali kada ih gradi oni su u obliku strmog romboedra ili sićušni ravni kristali (poput dlake).[13] Izdvajanje selena je često otežano zbog neizbježnog prisustva drugih spojeva i elemenata. Selen se u prirodi javlja u brojnim neorganskim oblicima uključujući selenide, selenate i minerale koje sadrže selenit-ion, međutim takvi minerali su rijetki. Jedan od vrlo rasprostranjenih minerala je selenit, koji zapravo nije mineral selena i ne sadrži selenitni ion, nego je zapravo jedna od vrsta gipsa (kalcij-sulfat hidrat). Taj mineral je dobio ime slično kao i hemijski element selen, po Mjesecu, mnogo prije nego što je otkriven element. Selen se obično može naći potpuno nečist, zamjenjujući dio sumpora u sulfidnim rudama mnogih metala.[14][15]

U živim sistemima, selen se nalazi u sastavu aminokiselina selenometionina, selenocisteina i metilselenocisteina. U tim spojevima, selen igra ulogu analogno sumporu. Drugi prirodni organoselenski spoj je dimetil selenid.[16][17]

Određene čvrste tvari bogate su selenom, a selen se može i bioakumulirati u određenim biljkama. U zemljištu selen se najčešće nalazi u rastvorljivim oblicima poput selenata (analogno sulfatima), a koje vode vrlo lahko sapira u vodotoke.[14][15] Okeanska voda sadrži znatne količine selena.[18][19]

Antropogeni izvori selena uključuju sagorijevanje uglja te rudarenje i topljenje sulfidnih ruda.[20]

Historija[uredi | uredi izvor]

Selen (grčki: σελήνη - selen što znači "Mjesec") je otkriven 1817. godine. Otkrili su ga hemičari Jacob Berzelius i Johan Gottlieb Gahn.[21] Oba hemičara bili su vlasnici hemijske tvornice u blizini Gripsholma, Švedska, proizvodeći sumpornu kiselinu u procesu olovnih komora. Iza pirita iz velikog rudnika bakar Falun, preostao je crveni talog u olovnoj komori za kojeg se mislilo da je neki spoj arsena, pa je korištenje pirita za proizvodnju kiseline prestalo.

Berzelius i Gahn su htjeli koristiti pirit a oni su također opazili da taj crveni talog pri sagorijevanju ima miris hrena. Taj miris nije svojstven arsenu, ali se sličan miris javlja kod spojeva telura. Stoga je u prvom pismu upućenom Marcetu, Berzelius naveo da se radi o spoju telura. Međutim nedostatak spojeva telura u mineralima iz rudnika Falun doveo je Berzeliusa da preispita crveni talog te je 1818. napisao drugo pismo Marcetu opisujući novootkriveni element sličan sumporu i teluru. Zbog svoje sličnosti sa telurom, koji je nazvan po planeti Zemlji, Berzelius je novi element nazvao po Mjesecu.[22][23]

Willoughby Smith je 1873. otkrio da je električni otpor sivog selena zavisi od svjetlosti. Ovo je dovelo do njegove upotrebe kao ćelija za svjetlosne senzore. Prvi komercijalni proizvodi koji su koristili selen razvio je sredinom 1870tih Werner Siemens. Alexander Graham Bell je 1879. koristio selenove ćelije u svom fotofonu. Selen propušta električnu struju proporcionalno količini svjetlosti koja pada na njegovu površinu. Taj fenomen je iskorišten za dizajn svjetlometara i sličnih uređaja. Poluprovodničke osobine selena iskorištene su u brojnim drugim aplikacijama u elektronici.[24][25][26] Razvoj selenskih ispravljača (transformatora) počeo je početkom 1930tih zamijenjivši ispravljače na bazi bakar-oksida jer su bili daleko efikasniji.[27][28][29] Njihova komercijalna upotreba trajala je do 1970tih, nakon čega su zamijenjeni jeftinijim i još efikasnijim silicijskim ispravljačima.

Mnogo kasnije, selen je došao u fokus medicine zbog svoje otrovnosti za ljude koji rade u određenim granama industrije. Također, zapaženo je da je on važan veterinarski otrov, za koji je primijećeno da utječe na životinje koje se hrane biljkama bogatim selenom. Međutim, 1954. je otkriveno da je selen važan za specifične biološke funkcije u mikroorganizmima.[30][31] Tek 1957. otkrivena je njegova nezamjenjiva funkcija za sisare.[32][33] Tokom 1970tih dokazano je da je selen prisutan u dva nezavisna seta enzima. Uslijedilo je otkriće selenocisteina u bjelančevinama. Tokom 1980tih, utvrđeno je da selenocistein kodiran kodonom UGA. Mehanizam zapisivanja je prvo objašnjen kod bakterija a potom i kod sisara (vidi SECIS element).[34]

Primjena[uredi | uredi izvor]

Selen ima veliku primjenu u foto industriji, a najviše se koristi za izradu foto ćelija. Sem toga koristi se i kao dodatak staklu i čeliku. Sulfid selena (SeS2) se koristi u šamponima za suzbijanje peruti, a Na2SeO3 je veoma jak insekticid.

Alotropske modifikacije[uredi | uredi izvor]

Selen ima 3 alotropske modifikacije.

 • Modifikacija α je srebrnosiv, krt metal. Na zraku se polahko oksiduje, ne reaguje sa vodom, ali reaguje i sa kiselinama i sa bazama.
 • Modifikacija β je crveni amorfni prašak. Veoma je reaktivan, na vazduhu se sam od sebe pali, i veoma brzo reaguje sa vodom,
 • Modifikacija γ je staklasto rozesivo čvrsto tijelo. Ova modifikacija je međumodifikacija između alfe i bete. Ova modifikacija se obično dobija hlađenjem tečnog selena.

Spojevi[uredi | uredi izvor]

Otrovni spojevi selena:

 • dimetil selena,
 • selen dioksid,
 • selen hidrid

Biološki značaj[uredi | uredi izvor]

Selen je jedan od mikroelemenata neophodnih za život ljudi, koji se mora unositi ishranom. On je neophodan za pravilan rad enzimskih sistema. Njegova najvažnija funkcija je stvaranje jakog antioksidansa. On štiti crvena krvna zrnca i ćelijske membrane.

Također je bitan za funkcionisanje odbrambenog sistema i štitne žlijezde. Zajedno sa drugim antioksidansima štiti srce, pomaže pri depresiji, premoru i prevelikoj nervozi. Reducira količinu štetnih jedinjenja koja izazivaju nastanak reumatskih zapaljenja.

Kod muškaraca pola selena koji se nalazi u organizmu je u testisima i u spermi koju oni proizvode.

Preporučljiva količina selena koju dnevno odrasle osobe treba da unesu iznosi 55 mikrograma. Ako se čovjek redovno hrani ne može doći do nedostatka selena.

Višak selena je štetan i smatra se da unošenje preko 400 mikrograma dnevno može da izazove trovanje. Jedina regija na svijetu gdje dolazi do nedostatka selena u organizmu zbog njegovog manjka u ishrani su neki dijelovi Kine.

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
 2. ^ IUPAC, Standard Atomic Weights Revised v2
 3. ^ Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Lehrbuch der Experimentalphysik, tom 6: Festkörper, 2. izdanje, Walter de Gruyter, 2005, ISBN 978-3-11-017485-4, str. 361.
 4. ^ Robert C. Weast (ur.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. str. E-129 do E-145. ISBN 0-8493-0470-9.
 5. ^ a b Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. u: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, str. 328–337, doi:10.1021/je1011086
 6. ^ G.V. Samsonov (ur.) u: Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968.
 7. ^ Ruyle, George. "Poisonous Plants on Arizona Rangelands" (PDF). The University of Arizona. Pristupljeno 5.1.2009. 
 8. ^ a b James E. House (2008). Inorganic chemistry. Academic Press. str. 524. ISBN 0-12-356786-6. 
 9. ^ a b c Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2. izd.), Butterworth-Heinemann. str. 751–752. ISBN 0080379419
 10. ^ "The half-life of 79Se". Physikalisch-Technische Bundesanstalt. 23. 9. 2010. Pristupljeno 29. 5. 2012. 
 11. ^ Jörg Gerhard; Bühnemann Rolf; Hollas Simon et al. (2010). "Preparation of radiochemically pure 79Se and highly precise determination of its half-life". Applied Radiation and Isotopes 68 (12): 2339–2351. doi:10.1016/j.apradiso.2010.05.006. PMID 20627600. 
 12. ^ a b Audi Georges et al. (2003). "The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties". Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center) 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 
 13. ^ "Native Selenium". Webminerals. Pristupljeno 6. 6. 2009. 
 14. ^ a b Kabata-Pendias A. (1998). "Geochemistry of selenium". Journal of environmental pathology, toxicology and oncology: official organ of the International Society for Environmental Toxicology and Cancer 17 (3–4): 173–177. PMID 9726787. 
 15. ^ a b Fordyce Fiona (2007). "Selenium Geochemistry and Health". AMBIO: A Journal of the Human Environment 36: 94. doi:10.1579/0044-7447(2007)36[94:SGAH]2.0.CO;2. 
 16. ^ Wessjohann Ludger A.; Schneider Alex; Abbas Muhammad et al. (2007). "Selenium in chemistry and biochemistry in comparison to sulfur". Biological Chemistry 388 (10): 997–1006. doi:10.1515/BC.2007.138. PMID 17937613. 
 17. ^ Birringer Marc; Pilawa Sandra; Flohé Leopold (2002). "Trends in selenium biochemistry". Natural Product Reports 19 (6): 693–718. doi:10.1039/B205802M. PMID 12521265. 
 18. ^ Amouroux David; Liss Peter S; Tessier Emmanuel et al. (2001). "Role of oceans as biogenic sources of selenium". Earth and Planetary Science Letters 189 (3–4): 277. Bibcode:2001E&PSL.189..277A. doi:10.1016/S0012-821X(01)00370-3. 
 19. ^ Haug Anna; Graham Robin D.; Christophersen Olav A. et al. (2007). "How to use the world's scarce selenium resources efficiently to increase the selenium concentration in food". Microbial Ecology in Health and Disease 19 (4): 209–228. doi:10.1080/08910600701698986. PMC 2556185. PMID 18833333. 
 20. ^ "Public Health Statement: Selenium" (PDF). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Pristupljeno 5. 1. 2009. 
 21. ^ Berzelius, J. J. (1818) "Lettre de M. Berzelius à M. Berthollet sur deux métaux nouveaux" (Pismo gosp. Berzelius gosp. Bertholletu o dva nova metala), Annales de chimie et de physique, serija 2, vol. 7, str. 199–206.
 22. ^ Weeks Mary Elvira (1932). "The discovery of the elements. VI. Tellurium and selenium". Journal of Chemical Education 9 (3): 474. Bibcode:1932JChEd...9..474W. doi:10.1021/ed009p474. 
 23. ^ Jan Trofast (2011). "Berzelius' Discovery of Selenium". Chemistry International 33 (5): 16–19.  PDF
 24. ^ "Action of light on selenium". Popular Science 10 (1): 116. 1876. 
 25. ^ Levinshtein M. E; Simin G. S (1. 12. 1992). Earliest semiconductor device. Getting to Know Semiconductors. str. 77–79. ISBN 978-981-02-3516-1. 
 26. ^ Winston Brian (29. 5. 1998). Media Technology and Society: A History: From the Telegraph to the Internet. str. 89. ISBN 978-0-415-14229-8. 
 27. ^ Morris Peter Robin (1990). A History of the World Semiconductor Industry. str. 18. ISBN 978-0-86341-227-1. 
 28. ^ Bergmann Ludwig (1931). "Über eine neue Selen-Sperrschicht-Photozelle". Physikalische Zeitschrift 32: 286–288. 
 29. ^ Waitkins G. R.; Bearse A. E.; Shutt R. (1942). "Industrial Utilization of Selenium and Tellurium". Industrial & Engineering Chemistry 34 (8): 899. doi:10.1021/ie50392a002. 
 30. ^ Pinsent, Jane (1954). "The need for selenite and molybdate in the formation of formic dehydrogenase by members of the Coli-aerogenes group of bacteria". Biochem J. 57 (1): 10–16. PMC 1269698. PMID 13159942. 
 31. ^ Stadtman Thressa C. (2002). "Some Functions of the Essential Trace Element, Selenium". Trace Elements in Man and Animals 10. str. 831. doi:10.1007/0-306-47466-2_267. ISBN 0-306-46378-4. 
 32. ^ Schwarz Klaus; Foltz Calvin M. (1957). "Selenium as an Integral Part of Factor 3 Against Dietary Necrotic Liver Degeneration". Journal of the American Chemical Society 79 (12): 3292–3293. doi:10.1021/ja01569a087. 
 33. ^ Oldfield James E. (2006). "Selenium: A historical perspective". Selenium. str. 1. doi:10.1007/0-387-33827-6_1. ISBN 978-0-387-33826-2. 
 34. ^ Hatfield D. L.; Gladyshev V. N. (2002). "How Selenium Has Altered Our Understanding of the Genetic Code". Molecular and Cellular Biology 22 (11): 3565–3576. doi:10.1128/MCB.22.11.3565-3576.2002. PMC 133838. PMID 11997494. 

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

Commons logo
Na Wikimedia Commonsu se nalazi još materijala vezanih za: