Spisak agencija i institucija Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

U ovom članku nalazi se spisak svih agencija i institucija Bosne i Hercegovine na svim nivoima,[1][2] uključujući agencije i institucije Federacije Bosne i Hercegovine,[3] Republike Srpske[4] i Brčko distrikta.[5][6]

Bosna i Hercegovina[uredi | uredi izvor]

Agencije[uredi | uredi izvor]

Agencija Skr. Veb-sajt
Agencija za državnu službu BiH ADS ads.gov.ba
Agencija za javne nabavke BiH AJN javnenabavke.gov.ba
Agencija za poštanski promet BiH RAP rap.ba
Agencija za rad i zapošljavanje BiH ARZ arz.gov.ba
Agencija za sigurnost hrane BiH FSA fsa.gov.ba
Agencija za statistiku BiH BHAS bhas.gov.ba
Agencija za antidoping kontrolu BiH ADA ada.gov.ba
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDDEEA iddeea.gov.ba
Izvozno kreditna agencija BiH IGA iga.gov.ba
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH ALMBiH almbih.gov.ba
Agencija za nadzor nad tržištem BiH ANNT annt.gov.ba
Agencija za osiguranje depozita BiH AOD aod.ba
Agencija za osiguranje u BiH AZOBiH azobih.gov.ba
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH APOSO aposo.gov.ba
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH FIPA fipa.gov.ba
Agencija za ravnopravnost spolova BiH ARS arsbih.gov.ba
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH HEA hea.gov.ba
Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH AZIP azip.ba
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH APIK apik.ba
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA sipa.gov.ba
Obavještajno-sigurnosna agencija OSA osa-oba.gov.ba
Regulatorna agencija za komunikacije BiH RAK rak.ba

Institucije[uredi | uredi izvor]

Institucija Skr. Veb-sajt
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH CIP cip.gov.ba
Centar za uklanjanje mina u BiH BHMAC bhmac.org
Centralna banka BiH CBBiH cbbh.ba
Centralna izborna komisija BiH CIK izbori.ba
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH DKPT dkpt.ba
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH DEP dep.gov.ba
Direkcija za evropske integracije BiH DEI dei.gov.ba
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH BHDCA bhdca.gov.ba
Komisija za deminiranje BiH - -
Komisija za koncesije BiH koncesijebih.ba
Komisija za provođenje carinske politike BiH -
Državna Komisija za integrisano upravljanje granicom BiH
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine KONS kons.gov.ba
Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH DERK derk.ba
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH OZP ozp.gov.ba
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH - ombudsmen.gov.ba
Institut za akreditiranje BiH BATA bata.gov.ba
Institut za intelektualno vlasništvo BiH IPR ipr.gov.
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine MET met.gov.ba
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine ISBiH isbih.gov.ba
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine MVP mvp.gov.ba
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine MVTEO mvteo.gov.ba
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine MFT mft.gov.ba
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine MKT mkt.gov.ba
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine MCP mcp.gov.ba
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine MHRR mhrr.gov.ba
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine MPR mpr.gov.ba
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine MSB msb.gov.ba
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine MOD mod.gov.ba
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine PSBiH parlament.ba
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine PD PSBiH
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine DN PSBiH
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine - predsjednistvobih.ba
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine vijeceministara.gov.ba
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ustavnisud.ba
Sud Bosne i Hercegovine sudbih.gov.ba
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tuzilastvobih.gov.ba
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine VSTV vstv.pravosudje.ba
Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine PBR pbr.gov.ba
Granična policija Bosne i Hercegovine GP BiH granpol.gov.ba
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH PARCO parco.gov.ba
Ured za razmatranje žalbi BiH URZ urz.gov.ba
Ured za reviziju institucija BiH - revizija.gov.ba
Ured za veterinarstvo BiH VET vet.gov.ba
Ured za zakonodavstvo BiH - vijeceministara.gov.ba
Služba za poslove sa strancima BiH SPS sps.gov.ba
Služba za zajedničke poslove institucija BiH SZZP szzp.gov.ba
Arhiv Bosne i Hercegovine ABiH arhivbih.gov.ba
Uprava za indirektno oporezivanje BiH UINO uino.gov.ba
Vanjskotrgovinska komora BiH - komorabih.ba
Odbor državne službe za žalbe BiH -
Fond za povratak Bosne i Hercegovine FZP fondzapov.gov.ba
Dom za ljudska prava BiH HRC hrc.ustavnisud.ba Arhivirano 3. 10. 2021. na Wayback Machine
Konkurencijsko vijeće BiH BiHKONK bihkonk.gov.ba

Federacija Bosne i Hercegovine[uredi | uredi izvor]

Agencije[uredi | uredi izvor]

Agencija Skr. Veb-sajt
Agencija za bankarstvo FBiH FBA fba.ba
Agencija za državnu službu FBiH ADSFBiH adsfbih.gov.ba
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH AKAZ akaz.ba
Agencija za privatizaciju u FBiH APF apf.gov.ba Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine

Institucije[uredi | uredi izvor]

Institucija Skr. Veb-sajt
Federalna uprava civilne zaštite FUCZ fucz.gov.ba
Federalna uprava policije FUP fup.gov.ba
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FGU fgu.com.babs
Poreska uprava FBiH PUFBiH pufbih.ba
Federalni hidrometeorološki zavod FHMZ fhmzbih.gov.ba
Federalni zavod za MIOPIO FZ MIOPIO fzmiopio.ba
Federalni zavod za programiranje razvoja FZZPR fzzpr.gov.ba
Federalni zavod za statistiku FZS fzs.ba
Zavod za javno zdravstvo FBiH ZZJZ FBiH zzjzfbih.ba
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH ZTM FBiH ztmfbih.ba
Parlament Federacije BiH PFBiH parlamentfbih.gov.ba
Predstavnički dom Parlamenta FBiH PD PFBiH predstavnickidom-pfbih.gov.ba
Dom naroda Parlamenta FBiH DN PFBiH parlamentfbih.gov.ba
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine - predsjednikfbih.gov.ba
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine fbihvlada.gov.ba
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ustavnisudfbih.ba
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine VSUD FBiH vsud-fbih.pravosudje.ba
Federalno tužilaštvo FBiH FT FBiH ft-fbih.pravosudje.ba
Federalno pravobranilaštvo - pravobranilastvofbih.gov.ba
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH FMUP fmup.gov.ba
Ministarstvo pravde FBiH FMP fmp.gov.ba
Ministarstvo finansija FBiH FMF fmf.gov.ba
Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH FMERI fmeri.gov.ba
Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH FMPIK fmpik.gov.ba
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH FMRSP fmrsp.gov.ba
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH FMROI fmroi.gov.ba
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH FMBI fmbi.gov.ba
Ministarstvo zdravstva FBiH FMOH fmoh.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH FMON fmon.gov.ba
Ministarstvo kulture i sporta FBiH FMKS fmks.gov.ba
Ministarstvo trgovine FBiH FMT fmt.gov.ba
Ministarstvo prostornog uređenja FBiH FMPU fmpu.gov.ba
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH FMPVS fmpvs.gov.ba
Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH FMRPO fmrpo.gov.ba
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH FMOIT fmoit.gov.ba
Ured za informiranje FBiH - -
Ured za nadzor društava za osiguranje FBiH
Ured za reviziju proračuna u Federaciji BiH
Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH fbihvlada.gov.ba
Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU fbihvlada.gov.ba
Gender centar FBiH GCFBiH gcfbih.gov.ba
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH CEST FBiH fbih.cest.gov.ba
Komisija za koncesije FBiH - -
Komisija za vrijednosne papire FBiH KOMVP komvp.gov.ba
Federalna komisija za nestale osobe - fbihvlada.gov.ba
Federalna direkcija robnih rezervi FDRR fdrr.gov.ba
Privredna komora FBiH KFBiH kfbih.com
Registar vrijednosnih papira FBiH RVP rvp.ba
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH - fbihvlada.gov.ba
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine AFBiH arhivfbih.gov.ba

Republika Srpska[uredi | uredi izvor]

Agencije[uredi | uredi izvor]

Agencija Skr. Veb-sajt
Agencija za državnu upravu RS ADURS adu.vladars.net Arhivirano 10. 7. 2023. na Wayback Machine
Agencija za agrarna plaćanja RS AAP vladars.net - aap Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Agencija za upravljanje oduzetom imovinom RS AUOIRS auoirs.net
Agencija za visoko obrazovanje RS AVORS avors.org
Agencija za bezbjednost saobraćaja RS ABSRS absrs.org
Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS ASKVA askva.org

Institucije[uredi | uredi izvor]

Institucija Skr. Veb-sajt
Republička direkcija za obnovu i izgradnju RDOI vladars.net - rdoi Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme - vladars.net - direkcija Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RGU RS rgurs.org Arhivirano 28. 10. 2011. na Wayback Machine
Republička uprava za inspekcijske poslove - inspektorat.vladars.net
Republička uprava civilne zaštite RUCZ RS ruczrs.org
Republička uprava za igre na sreću RUIS vladars.net - ruis Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Poreska uprava Republike Srpske PU RS poreskaupravars.org
Republički sekretarijat za zakonodavstvo SZZ vladars.net - szz Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Republički sekretarijat za vjere RSV vladars.net - rsv Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije - vladars.net - mirl Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Republički zavod za statistiku RZS rzs.rs.ba
Republički pedagoški zavod RPZ rpz-rs.org
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju RZSM rzsm.org
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RZZZS nasljedje.org
Republički hidrometeorološki zavod RHMZRS rhmzrs.com
Republički zavod za geološka istraživanja - geozavodrs.com
Republički zavod za obrazovanje odraslih MPOO mpoo.org
Narodna skupština Republike Srpske NSRS narodnaskupstinars.net
Vijeće naroda Republike Srpske VNRS vijecenarodars.net
Senat Republike Srpske - -
Predsjednik Republike Srpske predsjednikrs.net Arhivirano 15. 11. 2022. na Wayback Machine
Vlada Republike Srpske vladars.net Arhivirano 7. 6. 2023. na Wayback Machine
Ustavni sud Republike Srpske ustavnisud.org
Vrhovni sud Republike Srpske VSUD RS vsud-rs.pravosudje.ba
Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske RT-RS rt-rs.pravosudje.ba
Pravobranilaštvo Republike Srpske - pravobranilastvors.net
Ministarstvo finansija RS MF RS vladars.net - mf Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS MUP RS mup.vladars.net Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo pravde RS MPR vladars.net - mpr Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS MULS vladars.net - muls Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS MEOI vladars.net - meoi Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS MPB vladars.net - mpb Arhivirano 3. 10. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo trgovine i turizma RS MTT vladars.net - mtt Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo saobraćaja i veza RS MSV vladars.net - msv Arhivirano 9. 9. 2021. na Wayback Machine
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS MPS vladars.net - mps Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS MGR vladars.net - mgr Arhivirano 3. 10. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo prosvjete i kulture RS MPK vladars.net - mpk Arhivirano 31. 5. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo privrede i preduzetništva RS MPP vladars.net - mpp Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS MZSZ vladars.net - mzsz Arhivirano 6. 6. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS MNK vladars.net - mnk Arhivirano 30. 3. 2020. na Wayback Machine
Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS MPOS vladars.net - mpos Arhivirano 6. 6. 2023. na Wayback Machine
Ministarstvo energetike i rudarstva RS MPER vladars.net - mper Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Fond stanovanja RS - -
Fond za razvoj i zapošljavanje RS
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica RCIRZ rcirz.org
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u RS CEST RS rs.cest.gov.ba
Centar za pružanje besplatnih pravnih pomoći RS MPR mpr-centar.org Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Centralni registar hartija od vrijednosti RS CRHOVRS crhovrs.org
Gender centar RS GC RS vladars.net - gc Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Komisija za hartije do vrijednosti RS SECRS secrs.gov.ba
Komisija za izbor i imenovanje RS - -
Arhiv Republike Srpske ARS arhivrs.org
Ombudsmen Republike Srpske - -
Republički devizni inspektorat
Biro za odnose sa javnošću RS vladars.net - biro Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Ugostiteljski servisi RS US vladars.net - us Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine
Odbor državne uprave za žalbe - vladars.net - odbor Arhivirano 17. 7. 2023. na Wayback Machine

Brčko distrikt[uredi | uredi izvor]

Institucija Skr. Veb-sajt
Skupština Brčko distrikta - skupstinabd.ba
Gradonačelnik Brčko distrikta -
Vlada Brčko distrikta vlada.bdcentral.net
Osnovni sud Brčko distrikta OSDB ossud-brckodistriktbih.pravosudje.ba
Pravosudna komisija Brčko distrikta PKDB pkdb.pravosudje.ba
Apelacioni sud Brčko distrikta ASBD apsud-brckodistriktbih.pravosudje.ba
Tužilaštvo Brčko distrikta JTBD jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba
Policija Brčko distrikta - policijabdbih.gov.ba
Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta KPPDB pkbd.pravosudje.ba
Kancelarija za upravljanje javnom imovinom KUJI kuji.bdbih.gov.ba
Kancelarija za reviziju finansijskog poslovanja institucija - revizija-bd.ba
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta FZO BD fzobrcko.ba
Komisija za papire od vrijednosti SECBD secbdbih.org
Direkcija za finansije Brčko distrikta DF df.bdbih.gov.ba
Ured koordinatora Brčko distrikta u Vijeću ministara KKSM kksm.bdbih.gov.ba
Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta KG kg.bdcentral.net
Odjeljenje za javnu sigurnost JS js.bdcentral.net
Odjeljenje za stručne i administrativne poslove SAP sap.bdcentral.net
Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu PRSK prsk.bdcentral.net
Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu PSV psv.bdcentral.net
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge ZOU zou.bdcentral.net
Odjeljenje za obrazovanje OB ob.bdcentral.net
Odjeljenje za komunalne poslove KP kp.bdcentral.net
Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove PPIPO ppipo.bdcentral.net
Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja RLISP rlisp.bdcentral.net
Odjeljenje za javne poslove JP jp.bdcentral.net
Odjeljenje za javni registar JR www.jr.bdcentral.net
Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju EIMS eims.bdcentral.net

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "Adresar institucija u Bosni i Hercegovini". www.adresar.ads.gov.ba. Pristupljeno 3. 10. 2021.
  2. ^ "Skupština Brčko distrikta - Adresar institucija BiH". Skupština Brčko distrikta - Adresar institucija BiH. 5. 4. 2023. Pristupljeno 5. 4. 2023.
  3. ^ "Adresar - Spisak institucija Federacije BiH". adresar.ads.gov.ba. 27. 9. 2017. Arhivirano s originala 27. 9. 2017. Pristupljeno 17. 7. 2023.CS1 održavanje: bot: nepoznat status originalnog URL-a (link)
  4. ^ "Adresar - Spisak institucija Republike Srpske". adresar.ads.gov.ba. 27. 9. 2017. Arhivirano s originala 27. 9. 2017. Pristupljeno 17. 7. 2023.CS1 održavanje: bot: nepoznat status originalnog URL-a (link)
  5. ^ "Adresar - Spisak institucija Brčko distrikta". adresar.ads.gov.ba. 27. 9. 2017. Arhivirano s originala 27. 9. 2017. Pristupljeno 17. 7. 2023.CS1 održavanje: bot: nepoznat status originalnog URL-a (link)
  6. ^ "Institucije Brčko distrikta BiH". www.vlada.bdcentral.net. Pristupljeno 8. 9. 2023.